Norsk matematikkråd – Nasjonalt fagråd for matematikk

ved Per Manne

       Institutt for foretaksøkonomi

       Norges Handelshøyskole

       5045 Bergen

       per.manne@nhh.no                                                                      Bergen, 28. oktober 2003

 

 

Utdannings- og forskningsdepartementet

ved statsråd Kristin Clemet

 

Kopi: Læringssenteret

 

Vedrørende Rundskriv LS-31-2003 fra Læringssenteret om nye retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i videregående opplæring med obligatorisk forberedelsestid

 

Rundskriv LS-31-2003 fra Læringssenteret ble tatt opp på årsmøte i Norsk matematikkråd  18. – 20. september i år. Etter videre behandling på styremøte i Kristiansand 17. oktober ble følgende uttalelse vedtatt.

 

Rundskriv LS-31-2003 begrenser den valgfriheten som hittil har vært gjeldende for muntlig eksamen i videregående skole. Dette skjer uten at man tar tilstrekkelig hensyn til fagenes egenart, og at det kan finnes gode faglige grunner til å velge den ordningen som nå faller bort. Vi frykter at det derfor i flere fag, deriblant matematikk, vil bli vanskeligere for elevene å få vist sine reelle kunnskaper ved muntlig eksamen.  

 

Læreplan for matematikk som studieretningsfag i allmennfaglig studieretning peker på at ulike sider av faget egner seg for ulike vurderings- og eksamensformer. Av de områdene som egner seg for muntlig eksaminasjon er det imidlertid ikke alle som egner seg for 2 – 5 dager med forberedelser og fremføring i grupper, og resultatet vil derfor bli en sterk begrensning på hva slags emner det er mulig å ta opp. Beskrivelsen av hvordan eksamen kan organiseres bærer preg av at man har sett for seg andre fag enn matematikk, og kan ikke uten videre overføres til matematikkfaget. Forslagene burde ha vært drøftet på faglig grunnlag før de gjennomføres på bred basis.  

 

Norsk matematikkråd finner grunn til å reise kritikk mot prosessen som har ført frem til endring av eksamensordningen. Fagmiljøene bør trekkes inn i et slikt arbeide på en helt annen måte, og det bør brukes mer tid på prosessen. Det er også oppsiktsvekkende at man gjennomfører en slik endring uten å se dette i sammenheng med Kvalitetsutvalgets utredning NOU 2003: 16 I første rekke. I den grad som videregående skole står overfor omfattende endringer er det unødvendig å innføre nye ordninger som likevel må vurderes på nytt i nær fremtid.

 

Norsk matematikkråd mener at rundskriv LS-31-2003 bør trekkes tilbake.

 

 

Med hilsen

Per Manne, leder NMR