Evaluering av matematikk - brev av 18.09.2002 fra Norges forskningsråd

Norsk matematikkråd har deltatt og kommet med innspill i de 
innledende  deler av evalueringen og vi finner det derfor naturlig 
også å kommentere den endelige rapporten.
Rapporten var tema på NMRs årsmøte 20.9.2002.

Ut fra de forutsetninger komiteen har arbeidet under mener vi 
rapportens i store trekk gir et riktig bilde av dagens situasjon i 
matematisk forskning. Noen unøyaktigheter forekommer, men vi antar de 
enkelte institusjoner selv vil kommentere dette.

Sammendraget med komitéens anbefalinger slutter vi oss til. Våre 
kommentarer vil derfor begrense seg til de delene vi finner spesielt 
viktig.

1. Rekruttering.
Selv om det er relativ færre matematikere i Norge enn i andre 
OECD-land, sier komiteen at noen av de norske matematikere er blant 
de beste i verden. Men skal dette opprettholdes står en overfor et 
alvorlig rekrutteringsproblem. Komiteen peker på at dette er et 
problem som går helt ned til grunnskole og videregående skole, færre 
velger matematikk og realfag slik at en har for lite 
rekrutteringsgrunnlag totalt.

Aktuelle virkemidler kan som foreslått være at ressurser for nye 
stillinger bør gjøres tilgjengelige i god tid før det oppstår 
ledighet. Videre bør det opprettes flere postdoc-stillinger i 
matematiske fag - sammenlignet med andre land har Norge hatt et 
relativt dårlig tilbud her.

Akademiske/vitenskapelige karrierer bør gjøres mer attraktive for å 
holde på de beste norske kandidatene og tiltrekke seg utenlandske 
kandidater.

Det bør være klare kariereveier for akademiske karrierer. Overgangen 
fra hovedfag til stipendiat, og fra stipendiat til postdoc, må gjøres 
mer fleksibel og forutsigbar. NFR og institusjonene må samarbeide: nå 
har NFR to søknadsrunder pr. år, disse er ofte i utakt med når 
kandidatene blir ferdige og det er fare for å miste de beste.

2. Ressurser og samarbeid.
I Norge investeres for lite innen realfag og teknologi, fagområder 
som de matematiske vitenskapene er en essensiell del av. (Kanskje noe 
mer her?)

En måte å øke forskning i matematiske fag på er komiteens forslag om 
at en bør ta systematisk hensyn til bidraget fra disse fagene innen 
andre forskningsdisipliner. Matematikk og statistikk har ofte 
vanskeligheter med å få innpass i forskningsprosjekt som ikke er 
definert som grunnforskning.

Samarbeidet mellom ulike grupper av matematikere både på tvers av 
institusjoner og fagområder fungerer bra og bør fortsette. Videre vil 
flere  SUP/SFF innen grunnforskning være et viktig bidrag til 
fortsatt å holde norsk matematisk forskning på et høyt internasjonalt 
nivå.

3. Konklusjon.
NMR vil foreslå at det lages en handlingsplan for matematisk 
forskning der hovedmålet er å sørge for at en oppretholder dagens 
nivå med tanke på at en i neste tiårs periode vil stå overfor en stor 
utskifting i matematikk og statistikk. Vi vil også peke på at mange 
av problemene nevnt av komitéen også gjelder institusjoner som ikke 
er evaluert: Høgskolene har også behov for personer med dr.grad i 
matematiske fag. Dette bare understreker behovet for å utdanne slike 
kandidater.


Stein Arild Strømme
Last modified: Thu Feb 6 11:10:39 CET 2003