Oslo, 4. november 2002Til Nasjonalt studieutvalg for matematisk-naturvitenskapelige fagKvalitetsreformen – innføring av studieprogram


Vi viser til brev fra 2. oktober d.å., hvor Norsk matematikkråd blir bedt om å vurdere forslag til nye studieprogram i matematikk og nærliggende områder ved universiteter og høyskoler, særlig med hensyn på mobilitet mellom lærestedene. Norsk matematikkråd har behandlet denne saken på styremøte den 1. november d.å.


Saken er noe vanskelig å overskue på det nåværende tidspunktet, da prosessen ikke er avsluttet ennå. Bachelor-program har ved de fleste lærestedene blitt vedtatt i løpet av oktober måned, mens master-program vil de fleste steder bli vedtatt i begynnelsen av 2003. De beskrivelsene av bachelor-programmene og udelte masterprogram som Norsk matematikkråd har hatt til rådighet har derfor stort sett vært foreløpige, og de fleste lærestedene har ennå ikke tilgjengelig utførlige beskrivelser av forslagene til ordinære master-program.


Når det gjelder forslag til ordinære bachelor-program innenfor matematiske fag så ser vi at det er visse mindre forskjeller mellom de ulike lærestedene. Ved UiB har man valgt å gjøre 90 studiepoeng (stp) obligatoriske innenfor hvert bachelor-program, mens man ved de andre universitetene har holdt seg til 80 stp. Det er imidlertid ikke store forskjeller i innholdet i de obligatoriske blokkene i studieprogram innenfor samme fagområde ved ulike læresteder, og vi ser ikke denne forskjellen som et problem for de matematiske fagene.


De ulike studieprogrammene har også obligatoriske emner ut over 80 stp (90 stp i Bergen), avhengig av hvilken fordypning man ønsker å ta. Når det gjelder omfanget av og innholdet i disse obligatoriske emnene har vi ikke noe å bemerke. Det er imidlertid her noe større forskjell mellom de ulike lærestedene enn når det gjelder den obligatoriske blokken på 80 stp. (For eksempel krever UiO at en bachelor i data, matematikk og teknologi med fordypning i matematikk har tatt et kurs i generell algebra, mens UiT ikke har noe tilsvarende krav for sine bachelor-program innenfor matematikk.) Vi ser at en rigid holdning når det gjelder disse obligatoriske emnene kan føre til vanskeligheter for studenter som ønsker å skifte lærested underveis i studiet, men tror at i praksis vil dette ikke være et reelt problem. Situasjonen her er ikke vesentlig forskjellig fra dagens situasjon, hvor man etter vårt skjønn greier å innpasse studenter i matematiske fag uten særlige vanskeligheter.


Norsk matematikkråd ønsker også å kommentere spesielt de udelte master-programmene i lærerutdanning i realfag. Det foreligger her ferdige forslag fra NTNU og UiT samt en lengre redegjørelse fra UiO. Man kan vente at slike studier vil bli etablert flere steder i landet, og hvis de blir vellykkede vil de kunne bidra til å dekke det store behovet i ungdomsskolen og den videregående skolen for lærere med solide kunnskaper i matematikk og realfag. Dette er en oppgave av overordentlig viktighet, slik det er blitt pekt på gjennom lang tid fra flere forskjellige hold.


Forslagene til udelte master-program i lærerutdanning i realfag ser gode og gjennomtenkte ut. Det er imidlertid her en del forskjeller mellom de ulike lærestedene som vi ønsker å peke på. Spesielt gjelder dette størrelsen på den avsluttende faglige fordypningen, som skal være på master-nivå, og plasseringen av den praktisk-pedagogiske utdanningen (PPU). Som motpoler her har vi forslaget fra UiO med tre semestre til mastergraden og med PPU i 6. og 7. semster, og forslaget fra UiT med to semestre til valgfag og selvstendig arbeid og med PPU fordelt over semestrene 7, 8, 9 og 10. Her vil innpassing av studenter som skifter lærested etter 3 eller 4 år kunne være vanskelig å gjennomføre uten forsinkelse for studenten, og vi hadde derfor gjerne sett at man hadde funnet en mer enhetlig løsning på dette problemet.


Avslutningsvis bemerker vi at det er et behov for enhetlig terminologi i beskrivelsen av de ulike studieprogrammene. Som et eksempel kan vi nevne at noen læresteder bruker ordet fordypning om de 80 obligatoriske studiepoengene i et bachelor-program (90 stp ved UiB), mens andre bruker ordet fordypningsblokk om obligatoriske emner ut over disse 80 studiepoengene.


Norsk matematikkråd beklager at det ikke har vært mulig å behandle denne saken innenfor høringsfristen 18. oktober d.å.Med vennlig hilsen

Geir Ellingsrud

Leder