NORSK MATEMATIKKRÅD

Referat fra styremøte i Norsk Matematikkråd onsdag 18.oktober. 2000


Møtet ble satt: 10.15

Til stede:

Geir Ellingsrud, Anne Rasch Halvorsen, Signhild Meløy Johannesen, Magnus Landstad, , Stein Arild Strømme (vm) og Johan Aarnes. Møtet ble ledet av Johan Aarnes. Tom Cato Seeberg møtte som observatør


Møtet hadde følgende saksliste:


Sak 1. Referatsaker.

a) Oppfølging av søknad til KUF ang. ICME 10

b) Orientering om "Baltic way"

c) UNESCO-NMR-konferanse (Vedlegg)

Sak 2. Godkjenning av referat fra årsmøtet i Ålesund (Vedlegg)

Sak 3. Oppfølging av saker fra årsmøtet

a) Nye vedtekter, presentasjon for Universitets og høgskolerådet.(Vedlegg)

b) Saker fra undervisningsutvalget: Matematikken i grunnskolen, Sletsjøe-utvalgets rapport

c) Første diskusjon av NMR-undersøkelsen 2000. Kort resyme v/leder

Sak 4. Logo og web-sider for NMR.

Sak 5. Eventuelt


Magnus Landstad ble valgt som sekretær


Sakslisten ble godkjent.


Sak 1. Referatsaker


Magnus Landstad meldte at NFR i 2001 vil foreta en evaluering av matematisk forskning i Norge. Vi har imidlertid noe tid til å forberede oss, siden det først vil bli foretatt en vurdering av de evalueringene som har vært i andre fag. Foreløpig er det ikke avklart hvilke fagområder og hvilke Læresteder som er aktuelle. Et spørsmål er om evalueringen også vil omfatte

matematikk didaktikk..


Johan Aarnes redegjorde for følgende saker:


a. Søknad angående ICME 10 i 2004 på kr fra KUF behandles nå i Departementet.


b. Matematikkonkurransen "Baltic Way" for elever i de fem nordiske og de baltiske land. Kostnadene er satt til 300 000 kr. KUF har bidratt med 100 000 kr og spørsmålet er nå om det finnes private sponsorer som kan dekke resten.


c) NMR - UNESCO konferansen planlegges til første uke i juni. UNESCO står for arrangementet og NMR som har oppnevnt programutvalg, står for det faglige. Kunstindustrimuseet er forespurt det er interessert i en parallell utstilling - for eksempel et antall tepper som representerer hver sin symmetrigruppe.


Sak 2. Referat fra årsmøtet i Ålesund.


Det foreliggende referat anses nå godkjent av styret og sendes sammen med deltagerliste til alle institusjonene. Institusjonene gis så en frist på to uker for tilbakemelding i fall noen har kommentarer.

Sak 3. Oppfølging av saker fra årsmøtet.


  1. Nye vedtekter


De nye vedtektene sendes Universitets og Høgskolerådet sammen med et brev. Styret ga Johan Aarnes fullmakt til å formulere brevet.


Oppnevning av høgskoler som har representanter i fagrådet.

Styret gjorde slikt vedtak:

Styret oppnevner som medlemmer av fagrådet for inneværende år t.o.m. neste årsmøte: Bergen, Bodø, Buskerud, Finnmark, Gjøvik, Harstad, Hedmark, Molde og Nesna1.


Arbeidsutvalget for fagrådet.

Styret konkluderte med at arbeidsutvalget nå består av: Geir Ellingsrud, Magnus Landstad og Johan Aarnes med Magnus Risnes og Stein Arild Strømme som vararepresentanter.

Under drøfting av denne saken gikk styret inn for å vurdere å knytte flere brukere til NMR - spesielt fra det statistiske miljø.


  1. Saker fra undervisningsutvalget. Sak. 10 Matematikken i grunnskolen og Sak 6. Sletsjøe-utvalgets rapport.


Tom Cato Seeberg hadde redigert forslagene fra drøftingsgruppene for Sak 10 og forsøkt å knytte dette til avsnittet om anbefalinger i Sletsjøe-utvalgets rapport, Sak 6. Styret konkluderte med disse sakene:


Ingeniørutdanningen må holde på kravet om 3MX som obligatorisk. Krav om 2MY som obligatorisk for lærerutdanningen og 2MX som obligatorisk for studier i realfag må reises på nytt. Det siste tas opp med dekanene for mat. nat. fakultetene. Disse kravene fremmes når vi har resultatene fra NMR undersøkelsene klare. Anne Rasch-Halvorsen og Martin Risnes redigerer undersøkelsen. På lengre sikt bør også kravet om 2 MY som obligatorisk for økonomisk- administrativ utdanning tas opp igjen. Vi bør også undersøke hva som skjer i andre land av tiltak for å bedre matematikkutdanningen.


Fra årsmøtet kom det sterke signaler om differensiering i lærerutdanningen. Tilsvarende signaler har og kommet fra flere andre hold. Dette gjelder differensiering både i fagområde og trinn (småskole/mellomtrinn og mellomtrinn/ungdomstrinn).


Når det gjelder etter- og videreutdanning synes det å være et stort reellt behov, men mange lærere savner en tilrettelagt arbeidssituasjon og skoleeier synes ikke å prioritere dette særlig. På kort sikt er det mest aktuelt å oppdatere lærere i skoleverket - særlig på ungdomstrinnet. På noe sikt vil man få en bemanningskrise i videregående skole.


Notatet med styrets kommentarer går nå tilbake til undervisningsutvalget som vil arbeide videre med sakene.


  1. NMR - undersøkelsen.


Resultatene er kommet inn til lederen og oversendes videre til Anne Rasch-Halvorsen og Martin Risnes. Styret tar sikte på å publisere resultatene i januar. 15.januar ble satt som foreløpig mål.

Styret venter med en nærmere behandling av testen til resultatene foreligger, men konkluderte med at testen må omarbeides slik at den tar 45 minutter og ikke en klokketime.


Sak 4. Logo og web-sider for NMR


Styret vil arbeide videre for å finne frem til en logo for Rådet og vil etablere et eget domene for web-sider under Universitets og høgskolerådets www.uhr.no.

Sak 5. Eventuelt.


Påbygningskurs i matematikk ved lærerutdanningene.


Høsten 2001 er første start for eventuelle slike kurs. Tom Cato Seeberg fikk i oppdrag å tilskrive samtlige lærerutdanninger og undersøke om og i fall hvilke av de to kursene Matematikk 2 og Matematikk 3 som er planlagt utlyst ved institusjonen.


Agenda for styret.


Følgende datoer og sted for de neste styremøtene ble planlagt:


Tirsdag 5.desember - Oslo (Matematisk Institutt Blindern) - kl. 10.00

Fredag 19.januar - Bergen (Matematisk Institutt) - kl. 10.00

Fredag 9.mars - Trondheim (Gløshaugen)

Tirsdag 22. mai - BodøMøtet ble avsluttet kl 15.25Tom Cato Seeberg

Referent

1 Dersom Narvik går fyller kravene og går inn i gruppen av statlige høgskoler – vil vi da følge alfabetet og føre opp Narvik i stedet for Nesna?