NORSK MATEMATIKKRÅD

Referat fra styremøte i Norsk Matematikkråd fredag 19. januar 2001


Sted: Matematisk Inst, Universitetet i Oslo

Møtet ble satt: 10.15 og avsluttet 15.00.


Til stede:

Geir Ellingsrud, Anne Rasch Halvorsen, Signhild Meløy Johannessen, Magnus Landstad, Stein Arild Strømme (vm), Johan Aarnes. Martin Risnes (vm) hadde forfall. Møtet ble ledet av Johan Aarnes.Saksliste:

 1. Referat og orienteringssaker

 2. Revidering av struktur og innhold studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (AA). Høringsutkast fra KUF.

 3. NMR-undersøkelsen 2000.

 4. Innspill fra Undervisningsutvalget ang. to saker: Sletsjøe-rapporten og matematikken i grunnskolen.

 5. "Uteglemmelse" av Høgskolen i Narvik. Revisjon av vedtekter.

 6. Matematikktilbudet på 4. årstrinn i allmennlærerutdanningen.

 7. Orientering fra Forskningsutvalget.

 8. Eventuelt.


Sak 1. Referatsaker og orienteringssaker:

 1. Referat fra styremøte 18.10.00 utsendt tidligere ble godkjent.

 2. ECM10 konferansen har fått bevilget 500.000 kr fra KUF.

 3. Videreføring av nasjonale utvalg under Universitets- og Høgskolerådet.

 4. NMRs status er ikke avklart, formelt opphørte godkjenningen som nasjonalt fagråd 1.1.2001.

 5. Avisoppslag i VG ang. "Sletsjøe-rapporten". Leder orienterte, oppslaget hadde fått en noe negativ vinkling.

 6. Rammeplaner i 3-årig ingeniørutdanning. Styret slutter seg til uttalelsen fra fagmøtet om matematikk datert 16.11.2001.

 7. Rundskriv fra KUF ang. endring av betegnelse på studieretningsfag.


Styresaker:

Sak 2. Revidering av struktur og innhold studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (AA), høringsutkast fra KUF. Saken ble drøftet. Geir Ellingsrud og Stein Arild Strømme utarbeider forslag til uttalelse. Det er ønskelig at universitetene og høgskolene samordner sine uttalelser. De respektive matematiske institutter kontaktes om saken.


Sak 3. NMR-undersøkelsen 2000. Anne Rasch Halvorsen orienterte. Sammen med Martin Risnes vil hun gjøre ferdig et utkast i uke 5. Rapporten antas endelig ferdig innen 9.2. Styret bevilget 1000 kr til utarbeidelse av logo.


Sak 4. Innspill fra Undervisningsutvalget angående Sletsjøe-rapporten og matematikken i grunnskolen, notat fra Tom Cato Seeberg. Signhild Johannessen utarbeider forslag til neste møte.


Sak 5. Revisjon av vedtekter. Høgskolen i Narvik er uteglemt og føres opp som nr 9 på listen over høgskoler.


Sak 6. Matematikktilbudet på 4. årstrinn i allmennlærerutdanningen. Resultatet av spørreundersøkelse ble lagt fram av leder, svært få tilbyr M2 og M3. Leder tilskriver KUF.


Sak 7. Orientering fra Forskningsutvalget. Magnus Landstad orienterte om Forskningsutvalgets arbeid med å kartlegge hvor det foregår forskning i matematiske fag (inkludert didaktikk) i Norge.


Sak 8. Eventuelt. Neste styremøte blir fredag 9.3 kl 1000 i Trondheim. Deretter onsdag 6.6. i Bodø, her antar en at vi ankommer kvelden før, hotel Nordlys anbefales.
Referent Magnus Landstad