NORSK MATEMATIKKRÅD

Referat fra styremøte i Norsk Matematikkråd fredag 9. mars 2001


Sted: Realfagsbygget, NTNU, Trondheim

Møtet ble satt 10.00 og avsluttet 15.00.


Til stede:

Anne Rasch-Halvorsen, Signhild Meløy Johannessen, Magnus Landstad, Johan Aarnes og Tom Cato Seeberg (obs). Geir Ellingsrud, Stein Arild Strømme (vm) og Martin Risnes (vm) hadde forfall. Møtet ble ledet av Johan Aarnes.


Saksliste:

 1. Referatsaker.

 2. NMR-undersøkelsen 2000.

 3. Høringsuttalelsen ang. struktur og innhold i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (AA).

 4. Matematikkundervisningen i grunnskolen.

 5. Norgesnett-innstillingen, høringsutkast. Utsendt tidligere.

 6. NMR-undersøkelse i 2001.

 7. Eventuelt


Sak 1. Referatsaker og orienteringssaker:

 1. Referat fra styremøte 19. januar 2001 godkjent.

 2. NMRs status som nasjonalt fagråd. Leder refererte brev fra Universitets- og høgskolerådet.Tom Cato Seeberg utarbeider forslag til endringer av vedtektene i tråd med dette.

 3. Matematikktilbudet på 4. årstrinn ved lærerhøgskolene. Brev til KUF fra NMR er utsendt tidligere. Tilbakemeldinger fra høgskolene tyder på at det blir gitt svært få tilbud og at det i noen tilfeller skyldes unødvendige byråkratiske hindringer. Leder følger opp denne saken.


Styresaker:

Sak 2. NMR-undersøkelsen 2000 og Sak 6. NMR-undersøkelsen 2001 ble behandlet under ett. Offentliggjøring, presseoppslag etc ble diskutert. Det ble vedtatt å gjenta undersøkelsen på lærerutdanningen våren 2001. Anne Rasch-Halvorsen utarbeider forslag til en redusert undersøkelse (45 min) som prøves som et pilotprosjekt i høst på noen utdanningssteder.


Sak 3. Høringsuttalelsen ang. struktur og innhold i studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag (AA). Forslaget fra Geir Ellingsrud og Stein Arild Strømme ble drøftet og vedtatt med noen endringer. Magnus Landstad innarbeider disse og sender dette ut til styrets medlemmer med en kort merknadsfrist. Han oversender så NMR’s uttalelse til Læringssenteret.


Sak 4. Matematikkundervisningen i grunnskolen. Notat fra Signhild Meløy Johannessen ble diskutert. Leder arbeider videre med et forslag til uttalelse som sendes til styret for kommentarer.


Sak 5. Norgesnett-innstillingen, høringsutkast med svarfrist 5.4.01. Brev om dette er utsendt 9.2.01 av leder. Selve rapporten finnes på

http://www.fim.ntnu.no/nasj-fakmote/

NMR opprettholder sitt syn om at en arbeidsdeling er unødvendig og uønsket for våre fags vedkommende. Kommentarer sendes leder innen 30.3.01.


Sak 7. Eventuelt.

 1. ICME 10 (International Congress of Mathematics Education)-konferanse holdes 2004 i København, med norsk oppstartkonferanse "Psychology in mathematics education" (PME) 2003 i Bergen.

 2. Neste styremøte blir onsdag 6.6. kl 0800 i Bodø, Hotel Nordlys anbefales.

 3. Foreløpig møteplan for høsten: Styremøte 31.8 i Bergen og Årsmøte 13-15.9 i Tønsberg.


Referent Magnus Landstad