Referat fra styremøte i Norsk Matematikkråd i Bodø 6. juni 2001

Sted: Grønnåsen skole

Før møtet hadde en omvisning på skolen ved rektor Signhild Meløy
Johannessen med bl.a.  orientering om prosjektet "Teknologi gjennom
lek".

Møtet ble satt kl 10.00 og avsluttet 15.00.


Til stede:
Anne Rasch Halvorsen, Signhild Meløy Johannessen, Magnus Landstad,
Stein Arild Strømme (vm), Johan Aarnes. Signe Holm Knudtzon møtte som
observatør fra valgkomiteen og som vertskap for årsmøtet. Geir
Ellingsrud, Martin Risnes (vm) og Tom Cato Seeberg (obs)  hadde
forfall. Møtet ble ledet av Johan Aarnes.


Sakliste:

1.	Referatsaker.
2.	Utsending av referat fra styremøter.
3.	Handlingsplan for matematikk, diskusjon og oppfølging.
4.	NMR-undersøkelsen vår 2001
5.	NMR-undersøkelse høst 2001
6.	Årsmøtet 13.-15. september i Tønsberg.
7.      Eventuelt


Sak 1. Referatsaker og orienteringssaker:
a.	Referat fra styremøte 09.03.01 utsendt tidligere ble godkjent.
b.	Leder refererte fra en vellykket konferanse over arabisk
        matematikk og vitenskap i Oslo i mai.

Styresaker:

Sak 2. Utsending av referat fra styremøter: Stein Arild Strømme
oppretter en hjemmeside for NMR. Styrereferatene legges ut så snart de
er godkjent.

Sak 3. Handlingsplan for matematikk, diskusjon og oppfølging. Innkomne
kommentarer ble drøftet.

Sak 4. NMR-undersøkelsen vår 2001. Anne Rasch Halvorsen
orienterte. Ca. 500 har deltatt, resultatene blir offfentliggjort
samlet, ikke skolevis.

Sak 5. NMR-undersøkelsenhøst 2001. Denne vil bli på 40 min og sendes
ut til skolene ca. 1.august.

Sak 6. Årsmøtet 13.-15. september i Tønsberg holdes på Klubben
hotell. Fredag blir temadag om matematikkundervisningen i
Norge. Deltagere blir bl.a. Odd Lauritzen fra
Renate-senteret. Aktuelle tema er også norsk fagdidaktisk forskning og
"Forslag til nye ramme planer for lærerutdanningen" som antas å
foreligge da. Andre saker: Årsmelding, Vedtaksendringer (Tom Cato
Seeberg arbeider med et forslag), Vekttallsproduksjon
(Undervisningsutvalget bes følge opp vedtaket på årsmøtet).
Norgesnett-saken antas nå å være innarbeidet i UH-rådets uttalelse.
Valgkomiteen ble bedt om å starte opp sitt arbeide i god tid.

Sak 7. Eventuelt. Neste styremøte blir fredag 31.8 kl 1000 i Bergen.Referent 	Magnus Landstad

Stein Arild Strømme
Last modified: Fri Jun 22 13:49:33 CEST 2001