Referat fra styremøte i Norsk Matematikkråd i Bergen 31. august 2001

Sted: Matematisk inst., Universitetet i Bergen
Møtet ble satt kl 10.00 og avsluttet 15.30.

Til stede: 

Anne Rasch Halvorsen, Signhild Meløy Johannessen, Magnus Landstad,
Stein Arild Strømme (vm), Johan Aarnes og Tom Cato Seeberg (obs). Geir
Ellingsrud og Martin Risnes (vm) hadde forfall. Møtet ble ledet av
Johan Aarnes.


Saksliste:
1.Referatsaker.
2.NMR-testen vår 2001, rapport ved Anne.
3.Årsmøtet. 
4.Vedtektsendringer.
5.Vekttallstilbudet på 4. årstrinn i allmennlærerutdanningen, brev fra KUF.
6.Vekttallsproduksjon.
7.Evaluering av norsk matematisk forskning. 
8.NMR-testen høst 2001, innledende diskusjon.
9.Eventuelt.

Sak 1. Referatsaker og orienteringssaker:

a.Referat fra styremøte 06.06.01 utsendt tidligere ble godkjent.

b.Leder informerte om Matematikktorget for elever i grunnskole og
videregående skole, foreldre og lærere. Denne siden utarbeides og
drives av en faggruppe med representanter fra Universitetet i Oslo,
Universitetet i Bergen, Universitetet i Trondheim, Universitetet i
Tromsø og Høgskolen i Agder. Se http://www.matematikk.org

c.Brev fra en ungdomsskoleelev ble referert.

Sak 2. Anne la fram en foreløpig rapport om NMR-undersøkelsen våren
2001, studenter som har fulgt det obligatoriske 10 vekttallskurset i
lærerutdanningen ved 8 høgskoler deltok. Rapporten ble gjennomgått og
Anne fikk fullmakt til sammen med leder å sluttredigere
rapporten. Denne vil bli lagt ut på NMR's hjemmesider.

Sak 3. Årsmøtet 13.-15. september i Tønsberg på Klubben
hotell. Forhåndsorientering er utsendt til alle NMRs
medlemmer. Sakspapirene blir etterhvert lagt ut på NMR's hjemmesider.

Foreløpig program:

Torsdag: 
Foredrag om norsk matematikk-didaktisk forskning (Anne-Berit Fuglestad)
Presentasjon av et prosjekt ved HiV.
Forslag til vedtektsendringer for Fagrådet i matematikk legges fram. 

Fredag:
Temadag om matematikkundervisningen i Norge. Deltagere blir
bl.a. Signhild Meløy Johannessen og Odd Lauritzen fra Renate-senteret.
Handlingsplan for matematikk diskuteres som gruppearbeid.
Festmiddag på Havna Hotell, Tjøme med innlagt tur til Verdens Ende. 

Andre saker: 
NFR's evaluering av norsk matematisk forskning.
NMR-testen ved allmennlærerutdanningen våren 2001, rapport. 
NMR-testen høsten 2001, foreløpige erfaringer. 

Sak 4. Vedtektsendringer for Fagrådet i matematikk. Tom Cato og leder
redigerer de innkomne kommentarer.

Sak 5. Vekttallstilbudet på 4. årstrinn i allmennlærerutdanningen,
brev fra KUF ble referert.  Anne la fram oversikt over hvor mange
studenter som har valgt fordypning i matematikk som en del av sin
lærerutdanning. Av de 18 høgskolene er det 3 som tilbyr Mat 2 (i alt
51 studenter) og 6 som tilbyr Mat 3 (i alt 88 studenter).

Sak 6. Vekttallsproduksjon. Tom Cato vil legge frem resultatar av en
undersøkelse på årsmøtet.

Sak 7. Evaluering av norsk matematisk forskning. Magnus orienterte.
NMR har fått anledning til å komme med innspill og Magnus som leder av
forskningsutvalget deltok på NFR's orienteringsmøte 31.august.

Sak 8. NMR-undersøkelsen høst 2001. Anne orienterte kort.

Sak 9. Eventuelt. Referat av Geir Bottens og Svein Heggems foredrag på
årsmøtet 2000 vil bli lagt ut på NMR's hjemmeside.Referent Magnus Landstad