Referat fra styremøte i Norsk Matematikkråd i Tønsberg, Nordbyen 23,
fredag 8. februar 2002 kl 10.30-15

Møtet ble satt kl 10.30 og avsluttet 15.00.

Til stede:
Geir Ellingsrud, Anne Rasch Halvorsen, Magnus Landstad, Johan Aarnes,
og Per Manne (vm).  Signhild Meløy Johannessen, Stein Arild Strømme
(vm) og Tom Cato Seeberg (obs) hadde forfall. Møtet ble ledet av Johan
Aarnes.

Saksliste
1. Referatsaker
2. Høring om organisering av lærerutdanning i Norge.
3. "Tuning educational structures in Europe", fagrådssak.
4. "Holmboe-pris".
5. NMR-undersøkelsen 2001, foreløpig rapport.
6. NMR-undersøkelse vår 2002, oppfølging for ingeniørstudenter.
7. Nytt råd fra 1. mai 2002, forberedelse.
8. Evaluering av norsk matematisk forskning.
9. NMRs rullerende arbeidsplan, oppfølging.
10. Eventuelt

Sak  1. Referatsaker.
Leder informerte om om en nasjonal handlingsplan i matematikk satt i
gang av Læringssenteret. Renate-senteret arrangerer en konferanse
6.mars i Oslo. Geir og Tom Cato deltar for NMR.

Sak 2. Høring om organisering av lærerutdanning i Norge.
NMR’s uttalelse ble diskutert.

Sak 3. "Tuning educational structures in Europe", fagrådssak.
Leder orienterte. Han fikk fullmakt til å finne en norsk representant.

Sak 4. "Holmboe-pris".
Notat fra Kari Hag. Styret er positiv til en pris for gode
matematikklærere i grunnskole og videregående skole. Prisen bør
annonseres i år. Komiteéen ”Teller matte?” (Geir Ellingsrud,
Kari Hag, Nils Voje Johansen) bes om å jobbe videre med saken. Videre
foreslås at det holdes et foredrag om Holmboe på årsmøtet.

Sak 5. NMR-undersøkelsen 2001, foreløpig rapport.
Anne presenterte en foreløpig rapport, denne bekrefter tidligere års
tendenser. Anne sender ut et forslag 22.2. Kommentarer til dette
sendes snarest til Anne med kopi til resten av styret. Endelig rapport
skal være klar 1. mars.

Sak 6. NMR-undersøkelse vår 2002, oppfølging for ingeniørstudenter.
En drøftet en eventuell oppfølgingstest for ingeniør- og siv.ing.studenter.
Magnus og Anne drøfter dette med hhv. NTNU og ingeniørutdanningen.

Sak 7. Nytt råd fra 1. mai 2002, forberedelse.
Styret foreslår at NUFU får 2 representanter i det nye rådet. Leder
sender ut brev til alle institusjoner om oppnevning av representanter.

Sak 8. Evaluering av norsk matematisk forskning.
Magnus orienterte. Forskningsutvalget har i samarbeid med
institusjonene hatt innspill til sammensetning av komitéen. Disse har
til dels blitt tatt til følge av NFR.

Sak 9. NMRs rullerende arbeidsplan, oppfølging.
Per gikk i gjennom denne. En drøftet muligheten av å etablere en
nasjonal standard, i form av et sett prøver, basert på videregående
skoles pensum, men med sikte på behovene ved høyere utdanning.

Sak 10. Eventuelt
Ingen saker.


Magnus Landstad
Referent.Stein Arild Strømme
Last modified: Mon Sep 16 10:08:54 CEST 2002