NMR: Styremøte 2003-10-17

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 17. oktober 2003.

Møtet ble holdt i Kristiansand ved Høgskolen i Agder. Møtet ble satt kl. 10:30 og avsluttet kl 15:50.

Til stede: Per Manne (møteleder), Geir Ellingsrud, Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad (vara), Harald Hanche-Olsen (referent), Stein Arild Strømme (vara).

Forfall: Signhild Meløy Johannessen.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Referatsaker.
 3. Arbeidsplan 2003 – 2008.
 4. Bokstavkarakterer på bachelornivået.
 5. Rundskriv LA-31-2003 fra Læringssenteret om muntlig eksamen på VGS
 6. Etablering av en Holmboepris.
 7. Testen 2003 og eventuell test i 2004.
 8. Møteplan for 2003/2004.
 9. Eventuelt.
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Sak 2.
Referatsaker.

Referatet fra styremøtet i Bergen 22. august ble godkjent.

Referatet fra årsmøtet i Bergen 18–20 september ble godkjent.

Matematikkrådet har en trang økonomi, og ender muligens med negativ balanse etter årsmøtet i Bergen. Vi bør kreve en deltageravgift til fremtidige årsmøter som dekker litt mer enn utgiftene, så vi har et lite buffer å flyte på.

Det er sendt brev til statsråden om et arbeidsutvalg for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (se punkt 23 i årsmøtereferatet).

Det er sendt inn en høringsuttalelse om Kvalitetsutvalgets utredning NOU 2003:16.

Fagrådet for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen har konstituert seg og begynt sitt arbeid.

Fagplanutvalget for matematikk har hatt sitt første møte. En innstilling kan kanskje komme sommer eller høst 2004.

Sak 3.
Arbeidsplan 2003 – 2008.

Arbeidsplanen er godkjent som vedtatt på årsmøtet med noen mindre redaksjonelle endringer.

Sak 4.
Bokstavkarakterer på bachelornivået.

Se punkt 25 i årsmøtereferatet. Styret slutter seg til den «konsensus» som er oppstått i matematikkmiljøene ved UiO og UiB. Ved NTNU er skalaen blitt noe annerledes. Formannen tar kontakt med NTNU om dette. Det eksisterer en berettiget frykt for et «inflatorisk press». Det er i hvert fall viktig å passe på at overgangen til bokstavkarakterer ikke gjør det lettere å stå.
Formannen tar kontakt med fagrådene.
Vi må også orientere oss om direktiver som kommer ovenfra.

Sak 5.
Rundskriv LA-31-2003 fra Læringssenteret om muntlig eksamen på VGS

Se punkt 24 i årsmøtereferatet. Styret finner det uheldig at dette rundskrivet ble sendt ut uten å bli satt i sammenheng med Kvalitetsutvalgets utredning NOU 2003:16. og uten at ordningen har vært prøvet ut i mindre skala først. Vi frykter at ordningen ikke vil egne seg for å teste matematikkunnskaper. Formannen sender et brev til departementet. (Brevet ble sendt før dette referatet ble renskrevet.)

Sak 6.
Etablering av en Holmboepris.

Styret for Abelprisen har bedt NMR om å fremme forslag til en Holmboepris, som deles ut for fremragende pedagogisk virksomhet i matematikkutdanningen. Styret vil utrede saken videre, og setter av neste styremøte til saken.

Noen stikkord: Det må utarbeides forslag til statutter. Prisen vil trenge et styre til å stå for det praktiske og en komite til å utpeke prisvinneren. Et passende prisbeløp må fastsettes, og det er en fordel å kunne knytte utdelingen til et eksisterende arrangement. Kanskje kan prisen deles ut tidlig på våren, så prisvinneren kan inviteres til å være tilstede ved utdelingen av Abelprisen.

Sak 7.
Testen 2003 og eventuell test i 2004.

Det gjenstår mye arbeid med å ferdigbehandle resultatene fra årets test. Det går tregt fordi det ikke finnes midler til å arbeide med materialet. Mulige løsninger for å finansiere en fortgang i arbeidet ble diskutert. Årets test er den største noensinne, med ca 5500 besvarelser. Vedtak: Neste test holdes ikke før i 2005.

Sak 8.
Møteplan for 2003/2004.

Følgende styremøteplan ble vedtatt, med forbehold (alle møter er en fredag):

 • 21. november 2003 i Oslo (arbeidsmøte for Holmboeprisen),
 • 30. januar 2004 i Oslo,
 • 19. mars 2004 i Trondheim,
 • 28. mai 2004 i Bodø,
 • 20. august 2004 i Gjøvik.

Årsmøtet holdes torsdag 9. september – lørdag 11. september på Hamar.

Sak 9.
Eventuelt.
 • Johan Aarnes besitter en del av rådets arkivmateriale. Sekretæren kontakter ham for å overta dette.
 • Behovet for et eget brevpapir for NMR ble diskutert.