NMR: Styremøte 2003-11-21

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 21. november 2003.

Møtet ble holdt på Universitetet i Oslo. Det ble avsluttet med besøk ved Oslo katedralskole og Høgskolen i Oslo. Møtet ble satt kl. 10:25 og avsluttet kl 15:57.

Til stede: Per Manne (møteleder), Geir Ellingsrud, Hans Engenes, Signhild Meløy Johannessen, Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Referatsaker.
  3. Etablering av en Holmboepris.
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2.
Referatsaker.

Referatet fra styremøtet i Kristiansand 2003-10-17 ble godkjent.

Det er sendt et brev til departementet vedrørende Rundskriv LS-31-2003 fra Læringssenteret om nye retningslinjer for lokalt gitt muntlig eksamen i videregående opplæring med obligatorisk forberedelsestid. Saken er også omtalt i et oppslag i Aftenposten 10. november 2003.

Det er sendt en søknad til læringssenteret om midler til å støtte ferdigbehandlingen av resultatene fra høstens matematikktest.

Det er sendt et brev til matematikkmiljøene ved universiteter og høgskoler om bruken av bokstavkarakterer i matematikk på bachelor-nivå. Det gjenstår fortsatt mye før man kan oppnå noenlunde ensartede retningslinjer for bokstavkarakterer i realfagene. Fakultetsstyret ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved UiO har bedt fagmiljøene samordne seg nasjonalt.

Bruken av bokstavkarakterer på hovedfag bør bli en sak på neste styremøte. Også Høgskolen i Agder og Norges Landbrukshøgskole må trekkes inn i diskusjonen.

Sak 3.
Etablering av en Holmboe-pris.

Lederen la fram et arbeidsnotat med forslag til statutter for og praktisk forhold rundt en «Bernt Michael Holmboes minnepris», eller Holmboe-prisen, som den formodentlig vil bli kalt i dagligtale. Notatet ble diskutert, men endelige formuleringer må diskuteres videre på e-post. Vi forutsetter at vi har et endelig utkast klart innen 2. desember, så det kan behandles på styremøtet for Abelprisen 16. desember.

Det praktiske arrangementet kan tenkes å bestå av en pris-seremoni ved Oslo Katedralskole og et tilknyttet faglig-pedagogisk seminar ved Høgskolen i Oslo. Møtet ble avsluttet med et besøk på disse to stedene og en uformell diskusjon med rektor på Katta og representanter for matematikkmiljøet ved HiO.