NMR: Styremøte 2004-01-30

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 30. januar 2004.

Møtet ble holdt på Universitetet i Oslo. Møtet ble satt kl. 10:05 og avsluttet kl 15:30.

Til stede: Per Manne (møteleder), Geir Ellingsrud, Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad (vara), Signhild Meløy Johannessen, Harald Hanche-Olsen (referent).
I tillegg var Anne Rasch-Halvorsen til stede under behandlingen av sak 3.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Referatsaker.
  3. Matematikkundersøkelsen 2003.
  4. Etablering av en Holmboepris.
  5. Bruk av karakterskalaen i bachelor- og mastergraden.
  6. Reorganisering av KappAbel.
  7. NFR og BeMatA.
  8. Årsmøtet 2004.
  9. Eventuelt.
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Sak 2.
Referatsaker.

Referatet fra styremøtet i Oslo 21. november ble godkjent.

Læringssenteret har trukket tilbake rundskriv LS-31-2003. (Jfr. sak 5, 17. oktober og sak 2, 21. november 2003. Se også omtale i Aftenposten.)

Læringssenteret har bevilget kr. 20000 til ferdigbehandling av resultatene fra matematikkundersøkelsen 2003.

Sak 3.
Matematikkundersøkelsen 2003.

Anne Rasch-Halvorsen presenterte et utkast til rapport fra undersøkelsen. Utkastet ble diskutert og i all hovedsak godkjent. Rapporten ventes ferdig innen et par uker. Endelig godkjenning må skje ved e-post.

Pressen må kontaktes for å gjøre rapporten kjent når den er ferdig. Mulige kontakter og strategier ble diskutert. Det er også aktuelt å legge en kortversjon ut på web.

Sak 4.
Etablering av en Holmboepris.

Matematikkrådet søkte styret for Abelprisen om støtte til opprettelse av en minnepris i brev av 5. desember 2003. Abelprisens styre svarte i brev av 28. januar 2004. Abelfondet finner det riktigst at det er Norsk Matematikkråd som står som den formelle stifter av prisen og ansvarlig for de ulike oppgavene tilknyttet prisen. Abelfondet gir et økonomisk bidrag på kr. 125.000 i 2004.

I samsvar med dette ble det vedtatt å opprette Bernt Michael Holmboes minnepris. Statuttene er vedlagt.

Vi tar sikte på å dele ut prisen første gang i 2005. Det tas initiativ til å inngå en langsiktig finansiell avtale med styret for Abelprisen.

Høgskolen i Oslo stiller som sekretariat for Holmboeprisen.

Det er mange praktiske oppgaver i forbindelse med prisen:
Kontakt med relevante miljøer for å finne aktuelle kandidater til Holmboe-komiteen,
utarbeidelse av et diplom,
Offentliggjøring, pressemelding, kontakter med pressen,
Kontakter med Høgskolen i Oslo og Oslo Katedralskole.

(Jfr. sak 3, 21. november 2003 og sak 19, årsmøtet 2003.)

Sak 5.
Bruk av karakterskalaen i bachelor- og mastergraden.

I et brev datert 12. januar 2004 fra Det nasjonale fakultetsmøte for realfag blir de nasjonale fagrådene bedt om å utpeke representater til referansepaneler for karaktersystemet. (Se også brev datert 6. november 2003 fra de fire universitetsrektorene om dette, og brev datert 5. januar 2004 fra Universitets- og høgskolerådet (UHR).) Ikke mindre enn tre av panelene dekker områder som faller inn under NMRs ansvar: Anvendt matematikk, Matematikk, Statistikk. I tillegg er det uklart hvor Matematikkdidaktikk hører hjemme; vi tar et initiativ overfor UHR.

Selve oppnevningen av representanter til referansepanelene utsettes til neste møte.

Sak 6.
Reorganisering av KappAbel.

Det er oppnådd en tentativ enighet om en ny organisering av Kappabel som en stiftelse der Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Froland kommune går inn med like andeler. Dersom avtalen går i orden, må NMR utpeke en styrerepresentant til den nye stiftelsen. (For øvrig vil Froland kommune ha to representanter, Insitutt for matematiske fag ved NTNU en, og fylkesmannen i Agder utpeker en.) Formannen gis fullmakt til å utpeke en representant.

Sak 7.
NFR og BeMatA.

Hovedtyngden av NFRs bevilgninger går på store satsinger og program. Dette er problematisk for matematisk grunnforskning, som gjerne foregår i mindre grupper. Et viktig unntak er BeMatA (Beregningsorientert Matematikk i Anvendelser), men dette programmet er i avslutningsfasen. Spesielt i den senere tid har det vært knapt med frie midler, det vil si midler som ikke er knyttet til et stort program, fra forskningsrådet. NMRs forskningsutvalg får i oppdrag å studere problemet og utarbeide en uttalelse om saken til neste styremøte.

Sak 8.
Årsmøtet 2004.

Det er på tide å starte forberedelsene til neste årsmøte. Vi ber vår kontaktperson ved Høgskolen i Hedmark kontakte passende hoteller med sikte på å reservere rom for ca. 40 personer. Vi tar også kontakt med Norsk matematisk forening med sikte på et felles arrangement.

Mulige ekskursjonsmål: Domkirkeodden, Skibladner, annet?

Faglige aktiviteter: Søkelys på Abelprisen (bør bli årlig tradisjon), biografisk om Holmboe, annet?

Saker: Nasjonale prøver i matematikk, det nye karaktersystemet og tilhørende referansepaneler, annet?

Sak 9.
Eventuelt.

Det eksisterer en viss bekymring om nivået i matematikkundervisningen på lærerutdanningen. Saken har vært oppe tidligere, men bør undersøkes nærmere og muligens tas opp igjen.

Det er også bekymring omkring sprikende eksamensordninger på lærerutdanningen.