NMR: Styremøte 2004-03-19

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 19. mars 2004.

Møtet ble holdt ved NTNU. Møtet ble satt kl. 10:45 og avsluttet kl. 16:30.

Til stede: Per Manne (møteleder), Geir Ellingsrud, Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad (vara), Signhild Meløy Johannessen, Stein Arild Strømme (vara), Harald Hanche-Olsen (referent).
I tillegg var Magnus Landstad til stede (som representant for forskningsutvalget) under behandlingen av sak 8 og 11, og Kristian Seip (som representant for Norsk matematisk forening) var til stede under behandlingen av sak 10.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Referatsaker.
 3. Matematikkundersøkelsen 2003.
 4. Bokstavkarakterer på masteroppgaver.
 5. Referansepaneler for bokstavkarakterer.
 6. Holmboeprisen.
 7. KappAbel
 8. NFR og forskningsfinansiering.
 9. Engelsk navn på NMR.
 10. Årsmøtet 2004.
 11. Eventuelt.

Sak 8 og sak 11 ble behandlet mellom sak 1 og sak 2. Behandlingen av sak 2 gled over i sak 7.

Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Sak 2.
Referatsaker.

Referatet fra styremøtet i Oslo 30. januar ble godkjent.

Matematikkundersøkelsen har fått noe mediaomtale, deriblant i Aftenposten 1. mars og 2. mars (leder). Saken har også vært omtalt i radioprogram og lokalaviser.

Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning har nedsatt en ad hoc-komité for matematikk og statistikk i økonomisk-administrativ utdanning.

Sak 3.
Matematikkundersøkelsen 2003.

Etter noe diskusjon ble vi enige om at den fulle rapporten kan gjøres tilgjengelig på nettet. Det anses som lite sannsynlig at det vil gjøre fremtidige tester ugyldige gjennom at noen av oppgavene blir offentlig kjent. Formannen informerer forfatterne om dette.

Av de 20000 kroner som var bevilget til å ferdigstille rapporten er foreløpig omtrent halvparten brukt; halvparten av det igjen til vikar for Anne Rasch-Halvorsen og resten til trykkekostnader. Deler av restbeløpet utbetales forfatterne til dekning av kostnader og delvis honorar.

Sak 4.
Bokstavkarakterer på masteroppgaver.

Et brev av 9. april 2003 til Universitets- og høgskolerådet er forblitt ubesvart, tilsynelatende ved en inkurie. Det viser seg at UHR ikke ønsker å ha med formuleringene om i hvilken grad kandidaten er kvalifisert for et doktorgradsstudium; mastergraden skal stå på egne ben. Formannen utarbeider et nytt forslag der disse setningene strykes. Samtidig trekker vi tilbake beskrivelsen for «korte» masteroppgaver, og stryker ordet «lang» fra den andre beskrivelsen. Matematikkrådet har flere betenkeligheter med formuleringene, og formannen skriver et følgebrev hvor vi gjør rede for disse betenkelighetene.

Spesielt problematisk kan det bli dersom beskrivelsen skal vedlegges studentenes vitnemål: Noen av karakteristikkene kan virke for negativt ladet, og leseren kan forledes til å tro at en besvarelse med karakteren C, for eksempel, har alle karakteristikkene som er listet ut for bokstaven C.

Sak 5.
Referansepaneler for bokstavkarakterer.

Universitets- og høgskolerådet har i utgangspunktet foreslått at referansepanelene oppnevnes etter samme skillelinjer som opprykkskomitéene for professorater. Dette ville lede til tre referansepaneler under NMRs område: Ren matematikk, anvendt matematikk og statistikk. Vi anbefaler i stedet ett panel som skal dekke alle disse områdene. Panelet bør bestå av minst seks personer, to fra hver av de tre grenene. Det bør være to fra UiO, to fra NTNU, en fra UiB og en fra UiTø.

I stedet for et eget panel i matematikkdidaktikk bør det opprettes et panel for naturfagsdidaktikk, som også får ansvar for matematikkdidaktikken.

Sak 6
Holmboeprisen.

Formannen har skrevet til Abelstyret og underrettet om vårt vedtak. Vi må snart skrive til relevante institusjoner og be om forslag til en Holmboekomité. Vi må ta sikte på å få nominasjonsprosessen i gang tidlig på høsten. Det passer muligens å lansere Holmboeprisen i forbindelse med Abelprisutdelingen, og så gå sterkt ut til høsten. Holmboeprisen trenger egne websider med eget design og grafisk profil. Vi undersøker om Abelprisen kan hjelpe til.

Sak 7.
KappAbel.

Arbeidet med reorganiseringen av KappAbel har stoppet opp. Ellingsrud prøver å få prosessen i gang igjen. Formannens fullmakt til å utpeke en representant i styret, dersom bestrebelsene lykkes, prolongeres. (Denne fullmakten ble gitt ved forrige styremøte.)

Sak 8.
NFR og forskningsfinansiering.

Magnus Landstad presenterte forskningsutvalgets forslag til uttalelse. Forslaget ble diskutert. Landstad og Manne utarbeider et nytt forslag basert på diskusjonen, og saken ferdigbehandles ved epost i løpet av neste uke.

Et par tilfeldig utvalgte momenter som var fremme i diskusjonen:
– NFR ser små prosjekter som lite kostnadseffektive, men vi får gjort mye med lite penger.
– Aldersfordelingen ved de matematiske instituttene vekker bekymring, med mange forventede avganger bare i løpet av neste år.

Sak 9.
Engelsk navn på NMR.

Matematikkrådets offisielle engelske navn er Norwegian Mathematical Council.

Nasjonalt fagråd for matematikk, som offisielt kun er en del av NMR, bærer den engelske betegnelsen National University Committee for Mathematics.

Sak 10.
Årsmøtet 2004.

Årsmøtet avholdes 9-11 september på Hamar. Det er bestilt plass på Rica hotell. For den faglige delen av møtet satser vi på et samarrangement med Norsk matematisk forening på fredagen. Aktuelle emner inkluderer noe i forbindelse med årest Abelprisvinnere. Foreningen leter etter foredragsholdere. Det sosiale programmet kan kanskje inkludere en tur med Skibladner og middag ombord. (Om økonomien tillater det – det koster fra kr 7500 per time å leie Skibladner.)

Sak 11.
Eventuelt.

Det er kommet en henvendelse fra Nasjonalt fakultetsmøte for realfag angående registrering av vitenskapelige publiseringskanaler. Forskningsutvalget får jobben med å svare på henvendelsen, noe som i hovedsak går ut på å gå gjennom en liste over tidsskrifter som anses som «ikke vitenskapelige» og kontrollere at denne klassifiseringen stemmer (for matematikk).

Det er på tide for institusjonene å oppnevne nye representanter til rådet. Perioden løper fra 1. mai. Det må sendes ut brev til alle om dette.