NMR: Styremøte 2004-05-28

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 28. mai 2004.

Møtet ble holdt på Grønnåsen skole i Bodø. Møtet ble satt kl 10:45 og hevet kl 16:03.

Til stede: Per Manne (møteleder), Geir Ellingsrud, Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad (vara), Signhild Meløy Johannessen, Stein Arild Strømme (vara), Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Referatsaker.
  3. Holmboe-prisen.
  4. Årsmøtet 2004.
  5. Henvendelse fra Fremskrittspartiet
  6. Eventuelt.
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Sak 2.
Referatsaker.

Referatet fra styremøtet i Trondheim 19. mars ble godkjent, med et tillegg til sak 5.
En endring i referatet fra styremøtet i Oslo 30. januar (henvisning til statuttene for Holmboe-prisen i sak 4) ble også godkjent.

Det er sendt et brev til NFR om forskning i matematiske fag i Norge.

Det er sendt et brev til Nasjonalt fakultetsmøte for realfag om referansepaneler, vitenskapelige publikasjonskanaler og kvalitative karakterbeskrivelser for masteroppgaver i matematikk. UiO har opprettet et referansepanel i matematikk med 7 medlemmer.

Det er kommet muntlig svar fra departementet på vårt brev om et arbeidsutvalg for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (se punkt 23 i årsmøtereferatet og sak 2 i referat fra styremøte 17. oktober). Departementet er klar over problematikken og arbeider med saken.

Det er kommet et skriv fra departementet med retningslinjer for bruk av det nasjonale karaktersystemet.

Reorganiseringen av KappAbel: (Se sak 7, styremøtet 19. mars.) Prosessen har støtt på juridiske hindringer. Det viser seg nå at matematikksenteret ikke kan tre inn med stiftelseskapital uten stortingsvedtak. Andre løsninger utredes.

Holmboe-prisen er nå offisielt lansert i forbindelse med KappAbel 24. mai 2004.
Prisen ble også omtalt i Kristin Clemets tale under banketten for årets Abelprisvinnere.

Situasjonen for realfagene i skolen:
Per Manne har deltatt i et uformelt møte 27. mai med representanter fra blant andre Tekna, Norsk lektorlag, Prosessindustriens Landsforening.
Blant problemene som ble diskutert var mangelen på lærere med realfaglig bakgrunn, og det at de som trenger matematikk kommer for sent i gang med fordypningen, noe som gir et dårlig bakgrunn for universitetsstudier.
En ny læreplan er under utarbeidelse. NMR bør få spille en rolle i utarbeidelsen av en fagplan i matematikk.
Vi bør kanskje lage en nasjonal standard for matematikkinnholdet i grunnskolen og vidregående skole? Dagens læreplaner er korte, lite spesifikke, og gir lite veiledning, spesielt for matematikkfaglig svake lærere. Resultatet er en fare for at faget forvitrer. Vi kunne også ønske at arbeidet med fagplaner foregikk mer kontinuerlig, i stedet for dagens «skippertak» med 6–7 års mellomrom. Per Manne snakker med undervisningsutvalgets leder om muligheten for å sette sammen et utvalg som kan arbeide med saken. Dette er også et aktuelt tema for årsmøtet.

Sak 3.
Holmboe-prisen.

En Holmboe-komité bør etableres ganske raskt. Aktuelle kandidater ble diskutert.

Det må utarbeides nettsider, brosjyrer, skjema for nominering etc.

Det trengs også informasjon om kriterier for utdelingen og krav til eventuell dokumentasjon i forbindelse med en nominering. Det er naturlig at Holmboe-komitéen utdyper dette.

Informasjon om Holmboe-prisen må ut så bredt som mulig. Læringssenteret kan kanskje bidra med adresselister? En annen mulig kilde er Pedlex.

Sak 4.
Årsmøtet 2004.

Fredagens foredrag arrangeres i samarbeid med Norsk matematiske forening. Foredragsholdere er kontaktet. Denne delen annonseres gjennom matematikkforeningens kanaler.

Kanskje kan vi få noen fra departementet til å fortelle om Stortingsmelding 30 Kultur for læring.

NMR-undersøkelsen er et annet aktuelt tema.

Fagplankomitéens innstilling likeså.

Vedtektene kan trenge noen små justeringer. I punkt 2.1A erstattes «20 vekttall» med «60 studiepoeng». Bør rulleringsordningen i siste avsnitt av 2.1B gjøres eksplisitt?

Arbeidsplanen: Vi trenger en gjennomgang så forslag til endringer kan behandles på neste styremøte. Spesielt bør vi vurdere om vår handlingsplan for matematikkutdanning er utdatert i lys av departementets og Læringssenterets handlingsplaner. Kanskje bør deler av den som er oppfylt fjernes, og resten inkorporeres i arbeidsplanen?
Annet avsnitt under «Etter- og videreutdanning»: Det stemmer kanskje ikke lenger at Etter- og videreutdanning av lærere i skolen må styrkes betydelig. Mindre redaksjonelle endringer:
Gøre om 10 vekttall (30 studiepoeng) til 30 studiepoeng (10 vekttall).
5. avsnitt under «Videregående skole» om bruk av kalkulator er dårlig formulert.
3. avsnitt under «Matematisk forskning»: De to siste setningene («Spesielt imøtesees ... i løpet av våren 2004») er utdatert. I avsnittet etter kan «det forestående generasjonsskiftet» erstattes med «det pågående generasjonsskiftet».

Punktet om universitetsutdanning sier

Norsk Matematikkråd mener at 3MX må være et obligatorisk opptakskrav til realfagsstudier ved universitetene og tilsvarende studier ved de statlige høgskolene.

Dette må nok reformuleres eller fjernes i lys av nye opptakskrav som gjelder fra 2005.

Det er ønskelig å få samlet materiale og statistikk om opptakskrav til høyere studier.

For det sosiale programmet arbeides det fortsatt med et par alternativer inklusive en ekskursjon til Domkirkeodden og en tur med Skibladner.

Haster: Send ut informasjon om tid og sted for årsmøtet.

Vi kan også gi valgkomitéen en påminnelse om at de bør starte sitt arbeid.

Sak 5.
Henvendelse fra Fremskrittspartiet

Vi har fått en henvendelse fra Fremskrittspartiet med en utfordring «til å komme med innspill til Fremskrittspartiets programarbeid».

Dette får oss til å tenke at kanskje vi skulle sende materiale om noen av våre hjertesaker til alle politiske partier.

Hva FrP angår, kan vi neppe gjøre stort annet enn å vise til vår egen arbeidsplan.

Sak 6.
Eventuelt.

Ingen saker.