NMR: Styremøte 2004-08-20

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 20. august 2004.

Møtet ble holdt på Høgskolen i Gjøvik. Møtet ble satt kl 10:58 og hevet kl 15:33.

Til stede: Per Manne (møteleder), Geir Ellingsrud, Hans Engenes, Signhild Meløy Johannessen, Harald Hanche-Olsen (referent).
Dessuten var Einar Jahr tilstede i første halvdel av møtet.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Referatsaker.
  3. Årsmøtet 2004.
  4. Holmboe-prisen.
  5. Eventuelt.
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Sak 2.
Referatsaker.

Referatet fra styremøtet i Bodø ble godkjent.

Formannen har oppnevnt Jan Ubøe fra NHH som representant for høgskolene til det nasjonale referansepanelet som er opprettet i forbindelse med det nye karaktersystemet.

Brev datert 2004–08–05 fra Senter for internasjonalisering av høyere utdanning. De ønsker en liste over institusjoner i utlandet som holder ekstra høy kvalitet og som kan kvalifisere til tilleggs-stipend for studenter som studerer der. Etter noe diskusjon ble styret enige om ikke å sende noen slik liste: Det er matematikkinstituttene som besitter de nødvendige kunnskaper for å lage slike lister, så det er best å overlate det til dem. (Dessuten er vi betenkt over premissene for slike lister.)

Sak 3.
Årsmøtet.

Program og opplegg for årsmøtet på Hamar ble diskutert. Einar Jahr står for mye av de lokale arrangementene.

Sekretæren fikk i oppdrag å skrive et utkast til endringer i arbeidsplanen.

Økonomien antas å gå i balanse med en deltageravgift på kr 1000. Vi prøver å få til en ordning så deltagerne kan betale på forhånd, og genererer ferdige kvitteringer for å spare sekretæren for en del kontorarbeide under møtet.

Sak 4.
Holmboe-prisen.

Prisen utdeles første gang mandag 23. mai 2005 kl 10.

Vi tar sikte på en nominasjonsfrist torsdag 9. desember. Formannen utarbeider nominasjonsskjema. Vi forsøker også å gjøre det mulig å sende inn nominasjoner via et webskjema, men det er viktig at det og kan gjøres på papir.

Holmboe-komitéen er ikke ferdig sammensatt, men noen navn er klare, og andre ble diskutert. Vi purrer på matematikksenteret for å få navn på deres representant.

Holmboe-komitéen bør være ferdig med sitt arbeid ca. 1. april.

Formannen undersøker om videnskaps-akademiet kan ta hånd om regnskapet for Holmboe-prisen.

Sak 5.
Eventuelt.

Ingen saker.