NMR: Styremøte 2004-10-15

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 15. oktober 2004.

Møtet ble holdt på Universitetet i Oslo. Møtet ble satt kl 10:09 og hevet kl 15:26.

Til stede: Per Manne (møteleder), Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad (vara), Audun Holme (vara), Signhild Meløy Johannessen, Dag Normann, Harald Hanche-Olsen (referent).
I tillegg var Bjørn Jahren til stede under behandlingen av punkt 3.

Geir Ellingsrud, som ikke lenger er medlem av rådet (og styret), ble sett på kantina. Han savner styremøtene.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
 2. Referatsaker.
 3. Referansepaneler i matematikk.
 4. Matematikkundersøkelsen 2005.
 5. Møteplan.
 6. Forskningsdokumentasjon.
 7. Læreplan i grunnskole og videregående skole.
 8. Ingeniørutdanningen.
 9. Holmboeprisen.
 10. Gjennomgang av arbeidsplanen.
 11. Eventuelt.
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

Sak 2.
Referatsaker.

Referatet fra styremøtet på Gjøvik 20. august ble godkjent.

Referatet fra årsmøtet på Hamar 9.–11. september ble godkjent med mindre endringer. Noen ytterligere detaljer skal dog legges til (vi tar det via e-post).

Økonomien etter årsmøtet:
Noen utgifter ble litt høyere enn forventet, og større frafall enn ventet førte til en viss inntektssvikt.
Inntektssiden beløp seg til kr. 35250, mens utgiftene kom opp i omtrent kr 40145. (Noen mellomværender med Norsk matematisk forening er ikke oppgjort ennå.)
Vi hadde en beholdning på omlag kr 4000, så det mangler dekning for rundt kr 1000.
For fremtiden noteres at vi må sette deltakeravgiften tilstrekkelig høyere enn forventede utgifter, så vi tåler slike budsjettsprekk bedre. (Matematikkrådet har tross alt ingen andre inntektskilder.)

Tellekanter:
(Denne noe humoristiske betegnelsen på forskningsdokumentasjon som hjelpemiddel i budjsettarbeid og bevilgningstildelingen later til å ha sitt opphav i et prosjekt ved UiO.)
Vi fikk svært kort frist på denne saken, om rangering av vitenskapelige tidsskrifter, fra UHR, fordi UHR selv fikk svært kort frist fra UFD. Vi klarte likevel å sende et svar 8. oktober – et svar vi vet inneholder feil og mangler på grunn av den korte fristen.
Vi må regne med at denne saken kommer igjen, og at det vil bli anledning til å rette opp de verste skjevhetene. Vi må også være forberedt på at det kommer tilsvarende utspill angående dokumentasjon av formidlingsvirksomhet.

Nettverk for styrking av realfagene i norsk skole:
Dette er foreløpig et privat initiativ, med deltakelse fra blant andre NHO, Akademikerne, Abelia, TBL, PIL, Norsk Lektorlag, Tekna, UiO, NMR og DNV.
Nettverket hadde et møte 23. september 2004, der Per Manne representerte NMR. I første omgang tar nettverket mål av seg til å påvirke prosessen med nye læreplaner, og for øvrig å flagge behovet for realfag i skolen i media.

Sak 3.
Referansepaneler i matematikk.

Referansepanel
Bjørn Jahren orienterte. Han leder referansepanelet for matematikk: Panelets mandat er å overvåke bruken av bokstavkarakterene A–F i matematiske fag ved universitetene, og se til at den brukes etter intensjonene, og på lik måte.

Spesielt legges det vekt på å harmonisere bruken av karakteren A, se til at strykgrensen er noenlunde lik, og å sikre at C blir den «dominerende» karakteren.

Se for øvrig UHRs Anbefalte retningslinjer for de nasjonale referansepanelene.

I første omgang tar man sikte på å samle statistikk, for så å vurdere videre tiltak.

Det ble reist spørsmål om det bør stilles konkrete krav om klare sensurkriterier, for eksempel basert på prosentvis måloppnåelse eller lignende. Mange praktiserer allerede dette i en eller annen form.

Det er mye uklarhet rundt referansepanelets mandat og arbeidsområde. For eksempel: Avgrensningen mot profesjonsutdanningene. Hvert råd – for eksempel Nasjonalt råd for teknologisk utdanning – har sitt eget referansepanel. Men matematikk brukes overalt, og studenter som søker overgang til andre studier vil gjerne ha med seg sine matematikk-karakterer.

Et spesielt viktig område er karaktersetting på masteroppgaven. I den grad dette faller utenfor referansepanelets mandat, må det tas initiativ til en harmonisering.

Vi har fått en henvendelse om å opprette et referansepanel for matematikkdidaktikk. Mulige kandidater for et slikt panel ble diskutert.

Sak 4.
Matematikkundersøkelsen 2005.

Vi tar sikte på å gjennomrføre en ny undersøkelse i 2005. Formannen spør Anne Rasch-Halvorsen om hun vil begynne å se på det.

Sak 5.
Møteplan.

Følgende møteplan ble vedtatt, med forbehold om at det kan bli nødvendig med et ytterligere møte i høst:

 • 15. oktober 2005 i Oslo (dette møtet),
 • 28. januar 2005 i Kristiansand,
 • 1. april 2005 i Bergen,
 • 26. august 2005 i Trondheim.
 • 22.–24. september 2005: Årsmøte i Bodø.
Sak 6.
Forskningsdokumentasjon.

For bakgrunn, se «tellekanter» under sak 2.

En svakhet ved den raske behandlingen av saken er at ikke alle fagmiljøer har vært representert. Instituttene skulle vært høringsinstans.

Det er sannsynlig at andre feilkilder (i evalueringen og kvantifiseringen av forskningsaktiviteten) er større enn nivå 1/nivå 2-problematikken. Bevilgninger må kunne gis både basert på produksjon og på strategiske kriterier. Selv om det er forståelse for at høyere publiseringsaktivitet skal gi høyere bevilgninger, nærer vi en viss frykt for at «tellekantmåten» å gjøre det på kan være til mer skade enn nytte ved at det vrir forsknings- og publiseringsaktiviteten i uønsket retning.

Sak 7.
Læreplan i grunnskole og videregående skole.

Utdanningsdirektoratet har satt ned 14 grupper for å arbeide på de nye læreplanene. Læreplangruppen for matematikk har følgende medlemmer: Bjørnar Alseth (leder), Ingvild Merete Stedøy, Grete Tofteberg, Inge Norman Grythe, Anne Lise Gjedrum, Marianne Pettersen.

Skolenettet har en egen side om dette arbeidet.

Undervisningsutvalget skal jobbe med dette, blant annet med utgangspunkt i notatet som ble lagt fram på årsmøtet. Vi bør ta kontakt med læreplangruppen for å bli med på arbeidet.

En tanke som kom opp: Bør det åpnes for å ta 2MX over to år?

Sak 8.
Ingeniørutdanningen.

Flere høgskoler har begynt å gi kurs for de som mangler nødvendig bakgrunn for å bli tatt opp på ingeniørstudiet. Kursene gir studiepoeng, og inneholdet later til å svare til 2MX+3MY+2FY omtrent.

Det er prinsipielt betenkelig at det gis studiepoeng for kurs på dette nivået. Det ble opplyst at UiO ikke vil godkjenne disse studiepoengene som del av sine grader. Som presedens fra andre fag kan nevnes et eksempel fra språkstudier. Språkopplæring ved universitetene gir ikke studiepoeng før studentene er kommet opp på noe som med en viss rett kan kalles et akademisk nivå, selv om det ikke finnes tilbud i VGS. Begynnerkurs i japansk, for eksempel, gir ikke studiepoeng, selv om et slikt kurs er absolutt påkrevet for studenter som vil lese japansk.

Sak 9.
Holmboeprisen.

Det mangler fortsatt et medlem fra VGS til Holmboekomitéen. Mulige kandidater ble diskutert.

Holmboeprisen må få sin egen nettadresse. Sekretæren søker å få fortgang i bestrebelsene på å skaffe en slik.

Formannen viste fram noen forslag til plakat og grafisk profil.

Det er bestilt annonseplass i bladet Utdanning. Annonsen må være klar innen 28. oktober.

Nominasjonsfristen må utsettes. Vi prøver mandag 17. januar.

Sak 10.
Gjennomgang av arbeidsplanen.

Det var ikke tilstrekkelig tid til en grundig gjennomgang.

Sak 11.
Eventuelt.

Normats fremtid er usikker. Opplaget er for tiden ca 500 og går ned med 50 per år. Dette er dramatisk, og vil åpenbart bety at bladet ikke har noen fremtid om ikke utviklingen kan snus. Audun Holme har sagt seg villig til å overta redaktørstolen under forutsetning av at driften sikres for tre år fremover. Noen idéer til finansiering av en slik garanti ble diskutert.