NMR: Styremøte 2005-01-28

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 28. januar 2005.

Møtet ble holdt i Kristiansand ved Høgskolen i Agder. Møtet ble satt kl 10:21 og hevet kl 16:09.

Til stede: Per Manne (møteleder), Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad (vara), Audun Holme (vara), Signhild Meløy Johannessen, Dag Normann, Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Referatsaker
 3. Årsmøtet 2005
 4. Holmboeprisen
 5. Nye læreplaner for grunnskole og videregående skole
 6. Rekruttering til vgs
 7. Ingeniørutdanningen
 8. Undersøkelsen 2005
 9. Referansepanel
 10. Nasjonale forskerkurs
 11. Arbeidsplanen
 12. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referatet fra styremøtet på i Oslo 15. oktober ble godkjent.

Referatet fra årsmøtet mangler detaljer til punkt 10. Fylles inn, og referatet godkjennes ved sirkulasjon senere.

Tellekanter: se Referatet fra forrige styremøte, sak 2 og 6. Vi har ikke hørt noe mer om saken. Noen synspunkter fra diskusjonen: – Ett problem er at de prestisjetunge tidsskriftene ofte er veldig dyre, og mange vil boykotte dem. – Ordningen vil få konsekvenser nedover, men vi kan ikke dokumentere dette, og det er vanskelig å argumentere. – Prinsippet er forkastelig, men om man skal gjøre noe slikt, må det gjøres av noen med faglig innsikt.

Undervisningsutvalget har hatt møte 22. oktober 2004.
Noen tema: Et stadig tilbakevendende ønske gjelder tilgang på mer data om elever (fagvalg, eksamensresultater) og lærere (kompetanse, aldersfordeling). Nye læreplaner for grunnskolen. Nasjonale prøver. Krav til kvalifikasjon i fysikk og matematikk for opptak til ingeniørstudiet. Konsekvenser av kvalitetsreformen.

Nasjonalt fakultetsmøte for realfag har vedtatt at lederen for hvert nasjonale fagråd skal få administrativ støtte fra sitt lokale institutt: Se referat, N-faksak 16/04. Det kan være litt problematisk for vår nåværende leder, siden hans institutt ikke hører inn under dette fakultetsmøtet, og dermed neppe er bundet av dets vedtak.

NMR har aldri hatt noe egentlig arkiv, og mye papir finnes derfor spredt rundt hos tidligere ledere. Vi bør prøve å samle dette. HH-O spør Andenes hva han har.

Møte i nettverk for realfag 26. november 2004.

Sak 3.
Årsmøtet 2005.

LAMIS har ytret ønske om to representanter til årsmøtet. Styret stiller seg positivt til dette, om det betyr en bredere representasjon – mer enn ett nivå.

Det er kommet til to nye universiteter. Vi må finne ut av hvilke konsekvenser det har for medlemskap i NMR og i fagrådet.

Samarbeidet med NMF: Erfaringene fra forrige årsmøte er delte. Faglig sett var det vellykket, men det var svært få deltakere utenfor NMR. Vi kom i tidsnød, og det hele ble også en belastning på økonomien. Det er neppe like aktuelt med et fellesmøte i Bodø. Lederen tar en diskusjon med NMF.

Aktuelle saker, på stikkordform:

 • Nye læreplaner. Kun som orienteringssak – toget er gått før årsmøtet.
 • PISA-undersøkelsen og TIMSS.
 • Om forskningsfinansieringen i matematikk. Herunder: Hvordan ta vare på nye talenter?
 • Foredrag om Abelprisvinneren (fast punkt på årsmøtet).
 • Ingeniørutdanningen
 • Rekruttering av lærere til videregående skole (se sak 6).
Sak 4.
Holmboeprisen.

Det er innkommet 66 nominasjoner. Vi legger ut liste over de nominerte. Holmboekomiteen hadde sitt første møte dagen før styremøtet, og har sitt avsluttende møte på NHH samme dag som vårt styremøte der. Da kan vi fatte beslutning om vinneren.

Innspill fra Holmboekomitéen: Neste gang bør vi gå ut med klare kriterier for prisen i forbindelse med nominasjonsprosessen.

Prisen deles ut 23. mai. I forbindelse med utdelingen holdes et halvdags seminar ved Høgskolen i Oslo. Programmet må avhenge av prisvinneren i noen grad.

Sak 5.
Nye læreplaner for grunnskole og videregående skole.

Skolenettet har en egen webside om læreplanene. Utkast til ny læreplan er ute til høring fra 15. februar, med svarfrist 10. mai.

Vi ber undervisningsutvalget om kommentarer, sender så disse til rådsmedlemmene for innspill.

Sak 6.
Rekruttering til vgs.

Bekymringen gjelder rekrutteringen av et tilstrekkelig antall matematikklærere til den videregående skolen, med tilstrekkelige kvalifikasjoner. Mens departementet satser på kompetansehevning for lærere i barne- og ungdomsskolen, finnes ingen tilsvarende satsning på vgs. Vår arbeidsplan sier vi skal arbeide for at matematikklærere i vgs må ha minst 90 studiepoeng matematikk, men mye tyder på at mange lærere ansettes med bare 60 studiepoeng av tvilsom kvalitet. Alt dette er et stort og komplekst problemområde, som bør tas opp på årsmøtet.

Sak 7.
Ingeniørutdanningen.

UFD har sendt et brev datert 10.12.2004 (ref 200402180-/JNA) til universiteter og høyskoler, Om forkurs for ingeniør- og maritime utdanninger og etablering av nye forkurs og andre rekrutteringstiltak knyttet til innføring av spesielle opptakskrav for realfag og informatikk høsten 2005. (Brevet er kommet NMR i hende nærmest ved en tilfeldighet, noe som gir grunn til bekymring.)

Brevet ble diskutert.

Sak 8.
Undersøkelsen 2005.

Anne Rasch-Halvorsen er interessert og villig til å gjøre jobben med undersøkelsen igjen. Vi endrer minimalt på oppgavene, om overhode. Kanskje få med flere spørsmål på forsiden, så vi vet litt mer om bakgrunnen til ingeniørstudentene.

Sak 9.
Referansepanel.

Se sak 3 fra forrige styremøte. Man ser noen resultater fra våren 2004. På bachelorstudiene har man stort sett en rimelig normalfordeling, bortsett fra NTNU, som viser en kraftig forskyvning mot E. På masterstudiene er tendensen generelt en forskyvning mot B som dominerende karakter.

Vårt forslag om et separat panel for matematikkdidaktikk har i stedet ført til et panel i realfagsdidaktikk.

Sak 10.
Nasjonale forskerkurs.

I et brev fra Det nasjonale fakultetsmøte i realfag uttrykkes bekymring om at det arrangeres for få nasjonale forskerkurs, muligens fordi det ikke finnes insentiver for å arrangere slike kurs. Det foreslås å sette av kr 300.000 til tilskudd til slike kurs i 2005, med fordeling videre via fagrådene.

Vi finner ordningen positiv, men synes beløpet er svært lavt. Vi har også andre betenkeligheter, som kommer klart frem i et svarbrev sendt tre dager etter styremøtet.

Sak 11.
Arbeidsplanen.

Hvis vi skal foreslå endringer, bør dette opp på neste styremøte.
Avsnittet om videregående skole kan kreve bearbeiding i forbindelse med den nye læreplanen.
Opptakskravene til diverse studier er endret.
Avsnittet om matematisk forskning kan kreve bearbeiding: Flere punkter er i ferd med å bli oppfylt.

Sak 12.
Eventuelt.

Ingen saker.