NMR: Styremøte 2005-04-01

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 1. april 2005.

Møtet ble holdt i Bergen ved Norges Handelshøyskole. Møtet ble satt kl 10:11 og hevet kl 16:03.

Til stede: Per Manne (møteleder), Anne Berit Fuglestad (vara), Audun Holme (vara), Signhild Meløy Johannessen, Dag Normann, Harald Hanche-Olsen (referent).
Holme og Normann fratrådte under første del av sak 5. Medlemmene av Holmboekomitéen var med under behandlingen av sak 5.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Referatsaker
 3. Stortingsmelding 20
 4. Høring om fag- og timefordeling og nye læreplaner for grunnskole og videregående skole
 5. Holmboeprisen
 6. Årsmøtet 2005
 7. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referatet fra årsmøtet er godkjent.

Referatet fra styremøtet på i Kristiansand 1. januar ble godkjent med enkelte rettelser.

Tellekanter: se Referatet fra forrige styremøte, sak 2. De fleste av våre forslag til «nivå 2»-tidsskrift er tatt til følge. For didaktikk foreslo vi 16 tidsskrifter utenfor ISI. 9 av dem er godkjent. Et poeng å få med seg er at proceedings er en viktig publiseringskanal i didaktikk. Det skal holdes en ny runde med justeringer, med frist i juni. Forskningsutvalget følger opp videre.

Årsmøtet: Det er gjort avtale med Radisson SAS Hotel i Bodø for årsmøtet. → Sak 6.

Sak 3.
Stortingsmelding 20 (Vilje til forskning). Blant de positive nyheter i denne stortingsmeldingen er en foreslått styrkning av frie midler. Spørsmålet om hvordan friår skal finansieres ble kort diskutert. Dette er nå overlatt til institusjonene selv. Stortingsmeldingen bør bli en egen sak på årsmøtet. Vi ber forskningsutvalget se på saken.
Sak 4.
Høring om fag- og timefordeling og nye læreplaner for grunnskole og videregående skole

Det er i virkeligheten to høringer: En om fag- og timefordeling med høringsfrist 26. april og en om læreplaner med høringsfrist 10. mai.

Per Manne referert fra et realistmøte på Blindern om disse høringene 31. mars.

Noen viktige problemstillinger:

 • Deling av matematikkfaget fra dag 1 i VGS.
  Dette gir større muligheter til fordypning fra dag 1. Det ser vi som positivt, men det bør finnes muligheter til overgang.
 • Naturfag og matematikk i ungdomsskolen.
  Naturfag er beskåret med en time, og matematikk har ikke fått mer. Vi foreslår en ekstra time for hver.
 • Fordelingen av programfag i VGS: 5+10+15 versus 0+15+15.
  Dette gjelder fordelingen av programfag over de tre årene. Departementets forslag, 5+10+15 timer, gir dårlige muligheter for fordypning i realfag, som for eksempel den klassiske kombinasjonen matematikk, fysikk, kjemi. Vårt forslag er i stedet fordelingen 0+15+15 timer.
 • Matematikktilbudet i VG2.
  Departementet foreslår obligatoriske matematikkurs med 5 timer i VG1 og 3 timer i VG2. I tillegg kommer så programfag (valgbare fag) med 5 timer hver i VG2 og VG3. Full fordypning gir med dette 5+8+5 timer. Det er fare for at dette kan lede mange elever bort fra matematikken, slik at «full» fordypning i praksis bare blir 5+3+5 timer. Vi foreslår at valg av programfag i matematikk i VG2 gir fritak for det obligatoriske matematikkurset i VG2, slik at full fordypning blir 5+5+5 timer omtrent som før. (Det var uenighet i styret på dette punktet.)
 • Tilbud for yrkesfaglige retninger.
  Vi ber om yrkesrettede varianter av matematikken i VG1.

(Tillegg, etter møtet: Våre høringsuttalelser ble sendt inn 21. april og 10. mai.)

Sak 5.
Holmboeprisen.

Holme og Normann erklærte seg inhabile og fratrådte.

Holmboekomitéen hadde sitt avsluttende møte i et nærliggende rom, og sluttet seg nå til styremøtet. De la frem sin innstilling til vinner av Holmboeprisen 2005, og styret sluttet seg til innstillingen. (Vinnerens navn og en kort begrunnelse vil bli lagt til referatet etter utdelingen.) Formannen informerer prisvinneren om beslutningen, og informerer om at dette ikke kunngjøres for offentligheten før utdelingen.

Deretter fulgte en kort diskusjon om erfaringene fra denne første nominasjonsprosessen. Komitéen påpeker at det var en svært ujevn kvalitet på nominasjonene, og kom med en del forslag for å rette på dette.

 • Vi bør gi veiledning om referansepersoner: De bør ikke alle være for tett på den som nominerer, og det er en fordel med uttalelser fra elever (eller foreldre, der et er mer naturlig).
 • Vi bør be om en CV for den nominerte.
 • Vi bør gi en kort forklaring om hva slags informasjon er nyttig for komitéen i dens arbeid.

Vi bør prøve å få til en nominasjonsfrist rundt annen uke i desember, slik vi hadde planlagt sist – men ikke fikk tid til.

Vi må gjøre det klart at tidligere nominerte må nomineres på ny. Nominasjoner er ikke automatisk «for alltid». Og mange av årets nominerte kandidater må avgjort nomineres på ny!

Vi bør presisere at kun aktive lærere skal nomineres: Pensjonister og lærere som ikke lenger underviser (for eksempel fordi de nå er rektorer) er ikke aktuelle kandidater til Holmboeprisen.

På bakgrunn av årets vinner diskuterte vi kort noen idéer til halvdagsseminaret på Høgskolen i Oslo i forbindelse med prisutdelingen.

Sak 6.
Årsmøtet 2005.

Programmet til årsmøtet ble kort diskutert.
Vi bør få noen fra Norges forskningsråd til å innlede om Stortingsmelding 20.
Et foredrag om årets Abelprisvinner er også på sin plass.
Kanskje noen fra Høgskolen i Bodø kan si noen ord i forbindelse med kompetanseløftet?
Arbeidsplanen må som alltid revideres.

Sak 7.
Eventuelt.

Ingen saker.