NMR: Styremøte 2005-08-26

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 26. august 2005.

Møtet ble holdt i Trondheim ved NTNU. Møtet ble satt kl 10:32 og hevet kl 15:49.

Til stede: Per Manne (møteleder), Anne Berit Fuglestad (vara), Audun Holme (vara), Signhild Meløy Johannessen, Dag Normann, Harald Hanche-Olsen (referent).
Magnus Landstad var med under behandlingen av sak 5.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Referatsaker
 3. Holmboeprisen
 4. Budsjett for årsmøtet 2005
 5. Forskningspolitikk
 6. Årsmøtet 2005: Vedtektsendringer
 7. Årsmøtet 2005: Valgkomitéens arbeid
 8. Nivået på matematikkundervisningen i pedagogisk undervisning
 9. Årsmøtet 2005: Arbeidsplanen
 10. Årsmøtet 2005: Program og tidsplan
 11. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referatet fra årsmøtet er godkjent.

Referatet fra styremøtet i Bergen 1. april ble godkjent.

Den nye fag- og timefordelingen for skolen er fastsatt. Vi har fått gjennomslag for noen av våre synspunkter.

Læreplanene for grunnskole og videregående er vedtatt.

Holmboeprisen er delt ut for første gang.

Tellekanter: Denne saken har forfulgt oss gjennom året. Listen over publiseringskanaler nivå 1 og nivå 2 skal revideres. Et brev ble sendt til høgskoler og universiteter 2. juni. Forskningsutvalget har sett på de innkomne endringsforslagene, og dette resulterte i et brev til UHR 22. august 2005. Supplering av listen er en annen sak, som forskningsutvalget får arbeide videre med fremover. I didaktikkmiljøet publiseres mye av forskningen i konferanseproceedings, som er dårlig representert (for ikke å si fraværende) i listene.

Vi må forvente at også formidlingen vil bli utstyrt med tellekanter. UFD arbeider med saken.

Forkunnskapstesten 2005: Testen er sendt ut til alle som ikke uttrykkelig har sagt nei til å være med.

Sak 3.
Holmboeprisen. Etter ønske fra departementet ble prisvinneren holdt hemmelig frem til utdelingen. Hensikten var å skape mer interesse for prisutdelingen, og kanskje bedre pressedekning. Det er mulig dette ikke fungerte etter hensikten. Spesielt vil det være lettere å få spesielt interesserte til å komme hvis prisvinnerens navn er kjent. Denne strategien bør revurderes.

Arrangementet på Oslo Katedralskole var godt, men litt mer oppmerksomhet rundt prisvinneren kunne vært på sin plass. Prisvinneren bør si noen ord, for eksempel.

Pressedekning: Fædrelandsvennen hadde et stort oppslag (ikke i nettutgaven), og NRK radio sendte et intervju med prisvinneren.

Til halvdagskonferansen ved HiO kom det 46 deltakere. Vi hadde budsjettert med 100. Arrangementet var vellykket, men et større deltakerantall ville nok gitt en større «feststemning».

Holmboekomitéen: Christoph Kirfel er gått over i universitetsstilling, men fremdeles med ansvar for lærerutdanning. Styret fant at det ikke var grunn til å erstatte ham med en annen person før hans toårsperiode var utløpt. (Se statuttene for bestemmelsene om komiteens sammensetning.) Beate Stabell har bedt om å få tre ut av komitéen, og vil bli erstattet av et nytt medlem.

Det har vært betydelige oppstartkostnader i forbindelse med Holmboeprisen, først og fremst til grafisk bistand og til annonsering, og det opprinnelige budsjettet holdt ikke. Nå som prisen er etablert er det nødvendig med mer nøktern markedsføring. Ikke-kommersielle kanaler og nettverk blir viktig her.

Sak 4.
Budsjett for årsmøtet 2005. Formannen redegjorde. Om vi antar det kommer 30 representanter, skulle budsjettet holde med en deltakeravgift på kr 1500.
Sak 5.
Forskningspolitikk. Dag Normann innledet. En redegjørelse om Stortingsmelding 20 (Vilje til forskning) skulle passe som orienteringssak på årsmøtet. Likeledes forskningsprogrammet eVITA (eVitenskap – Infrastruktur, Teori og Anvendelser). Et høringsutkast(pdf) foreligger, med svarfrist 9. september.
Sak 6.
Årsmøtet 2005: Vedtektsendringer. Det er kommet til to nye universiteter i Norge: Universitetet for miljø- og biovitenskap og Universitetet i Stavanger. Vedtektenes §2.1 trenger å justeres i henhold til dette. Ett forslag er å la UiS ha to representater i NMR, og NMB en, mens de to har en representant hver i fagrådet. Formannen sjekker om dette er akseptabelt.

LAMIS ønsker å ha to representanter i NMR. Styret støtter dette forutsatt at dette representerer en større bredde, ved at de to representerer forskjellige nivå i skolen.

Det ble spurt om vi er kommet ut av fase i henhold til vedtektenes §2.4. Referenten har undersøkt dette etter møtet. Den problematiske teksten er: Leder, sekretær og 1. vararepresentant velges i odde årstall, mens nestleder, to styremedlemmer og 2. vararepresentant velges i jevne årstall. Siden århundreskiftet omtrent har vi fulgt dette med unntak av at sekretæren og ett styremedlem har byttet plass. Før eller siden bør enten vedtektene eller praksis justeres.

Sak 7.
Årsmøtet 2005: Valgkomitéens arbeid. Kort diskusjon.
Sak 8.
Nivået på matematikkundervisningen i pedagogisk undervisning. Vi har mottatt to notater fra Per Hag og Eldar Straume ved NTNU som begge uttrykker bekymring over at matematikkurs på alt for lavt nivå blir regnet som matematikk på universitetsnivå, spesielt ved ansettelse av lærere. Bekymringen er reell, men etter noe diskusjon valgte styret ikke å gå videre med saken i denne omgang. Det er universitetenes ansvar å påse at uteksaminerte kandidater har tilfredsstillende kunnskaper i samsvar med de vitnemål man gir, også når en del av utdanningen er tatt ved en annen institusjon, og det ble sett på som vanskelig å få til en sentral særordning for matematikkfaget her. Videre ser man for seg at det til en stor del er de integrerte masterutdanningene innenfor lærerutdanning i realfag som vil forsyne de videregående skolene med matematikklærere i tiden fremover. Disse utdanningene er forholdsvis nye, og det er ennå tidlig å evaluere dem.

Noen tiltak i forbindelse med utdanning og videreutdanning av lærere vil bli tatt opp som orienteringssak på årsmøtet.

Sak 9.
Årsmøtet 2005: Arbeidsplanen. Noen punkter hvor arbeidsplanen trenger revisjon (listen er neppe komplett):
 • Kapittel 1: 3. avsnitt kan trenge en revisjon.
 • Kapittel 1, Videregående skole: Nye betegnelser kommer til erstatning for VKI/VKII, X, Z. Punktet om større differensiering det første året i nest siste avsnitt må vel betraktes som oppfylt.
 • Kapittel 2, Lærerutdanningen: Avsnitt 2 er oppfylt. Siste setning i avsnitt 3 bør revideres?
Sak 10.
Årsmøtet 2005: Program og tidsplan. Kort diskusjon.
Sak 11.
Eventuelt.

Ingen saker.