NMR: Styremøte 2005-10-21

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 21. oktober 2005.

Møtet ble holdt i Trondheim ved NTNU. Møtet ble satt kl 10:31 og hevet kl 15:10.

Til stede: Per Manne (møteleder), Hans Engenes, Audun Holme (vara), Signhild Meløy Johannessen, Dag Normann, Harald Hanche-Olsen (referent).
Kari Hag var med under behandlingen av sak 8.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Referatsaker
  3. Møteplan
  4. Årsmøtet 2006
  5. Holmboeprisen
  6. Publiseringskanaler
  7. Reglement
  8. Læreplaner
  9. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referatet fra styremøtet i Trondheim 26. august ble godkjent.

Departementet har bevilget kr 20 000 til ferdigstilling av rapporten for årets forkunnskapstest.

Sak 3.
Møteplan.

Styret planlegger tentativt å møtes som følger:
13. januar i Oslo (eventuelt 20. januar),
31. mars i Bergen (eventuelt 24. mars),
23. mai i Oslo (om morgenen, før utdelingen av Abelprisen),
en gang i august for å planlegge årsmøtet.

Sak 4.
Årsmøtet 2006.

Vi tar sikte på å avholde neste årsmøte i Stavanger. Vi hadde ikke fått dette endelig bekreftet i tide for styremøtet, men senere har vi fått vite at dette går i orden. Dato for årsmøtet bestemmer vi på neste styremøte.

Sak 5.
Holmboeprisen.

Vi satser på essensielt samme tidsplan som i fjor, med nominasjonsfrist 10. januar.

Retningslinjene for nominasjoner bør revideres, og et mandat for Holmboekomitéen må utarbeides. Audun Holme skriver et utkast som behandles på sirkulasjon.

Angående Holmboekomitéen, så er det ikke sikkert at Geir Ellingsrud vil være i stand til å fortsette nå som han er blitt rektor ved UiO. Beate Stabell har bedt seg fritatt av private årsaker.

Adresser til grunnskoler: Sentrale myndigheter har adresselister som viser seg å være svært utdaterte. Bruk utdanningskontorene i fylkene i stedet – de har oversikt.

Sak 6.
Publiseringskanaler («tellekanter»).

Vi har mottatt en henvendelse fra UHR angående antall publiseringskanaler på nivå 2. Som svar på dette gikk styret inn for å redusere omfanget av nomineringer til gruppe 2 kanaler slik at det tilsvarer ca 20% av totalvolumet. Et svarbrev med konkrete forslag er forfattet og godkjent av styret.

Sak 7.
Reglement.

Universitets- og høgskolerådet har fastsatt nytt standardreglement for fagrådene. Dette vil få konsekvenser for oss. Hvilke konsekvenser får vi avklare på mail.

Sak 8.
Læreplaner.

Det er nå programfag i matematikk: R1 (i Vg2) og R1 (i Vg3) som er på høring.

Per Manne og Kari Hag setter sammen et brev til utdanningsdirektoratet etter diskusjonen i årsmøtet og videre i styret. Hovedpunkter: Flytt all vektorregning fra R1 til R2; ta noe kombinatorikk og sannsynlighet inn i R1; og sløyf punktet om vektorfunksjoner i R2. (Dette brevet ble sendt 27. oktober.)

Det sendes også et brev til kunnskapsminister Djupedal angående strukturelle problemer: Det blir for mange matematikkurs i andre årstrinn. (Dette brevet ble sendt i januar 2006.)

Sak 9.
Eventuelt.

Ingen saker.