NMR: Styremøte 2006-01-13

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 13. januar 2006.

Møtet ble holdt på Universitetet i Oslo. Møtet ble satt kl 10:02 og hevet kl 15:27.

Til stede: Per Manne (møteleder), Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad (vara), Signhild Meløy Johannessen, Dag Normann, Harald Hanche-Olsen (referent).
Anne Rasch-Halvorsen var med under behandlingen av sak 7.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Referatsaker
  3. Holmboeprisen
  4. Referansepanel
  5. Vedtekter
  6. Årsmøtet 2006
  7. NMR-undersøkelsen 2005
  8. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referat fra styremøtet i Trondheim 21. oktober 2005 godkjennes med en mindre endring til sak 8.

Referat fra årsmøtet i Bodø godkjennes i hovedsak, men noen endringer må til i de mer løselige referatene fra diskusjonen på møtet. Dette tas på sirkulasjon.

Publikasjonskanaler på nivå 1: Forskningsutvalget ved Magnus Landstad har sendt inn et innspill til nye publikasjonskanaler på nivå 1. Det er kommet tilbakemelding om at innspillet var velbegrunnet og godt dokumentert. Styret benytter anledningen til å takke forskningsutvalget og Magnus Landstad for godt og grundig arbeid med denne saken. Vi må regne med årlige oppdateringer av disse listene. UHR legger så vidt vi vet opp til å bruke fagrådene som primære autoriteter i forbindelse med disse oppdateringene i fremtiden.

Sak 3.
Holmboeprisen.

Plakater er sendt ut via fylkenes skolekontorer. Nominasjonen er avsluttet. De fleste av årets nominasjoner er renominasjoner. En idé er å sette opp en liste av omtrent ti nominerte kandidater til hederlig omtale. Argument for: Dette kan lede til mer lokal omtale og publisitet. Mot: Fare for at noen vil la være å renominere når «deres» kandidat ikke oppnår hederlig omtale. Vi ber Holmboekomitéen plukke ut noen (inntil ti) for hederlig omtale. Vi annonserer disse i uke 13, og vinneren i uke 14. Det må lages et diplom til de som får hederlig omtale.

Tom Lindstrøm trer inn i Holmboekomitéen til erstatning for Geir Ellingsrud, som har trådt ut. Trude Fosse trer inn til erstatning Beate Stabell (bestemt på sirkulasjon etter selve møtet).

Sak 4.
Referansepanel.

Se sak 9 fra styremøte i januar 2005. UHR har nå gått over til den mer deskriptive betegnelsen karakterpanel, og har overført ansvaret for disse til fagrådene. I første omgang setter vi sammen et karakterpanel for «klassisk universitetsmatematikk», inklusive statistikk og mekanikk – også matematikkfagene i siv.ing.-utdannelsen og ved NHH tas med. Vi ber hvert universitet foreslå to kandidater i forskjellige fagområder. Vi setter så sammen et panel der vi tar hensyn til faglig spredning.

Sak 5.
Vedtekter.

UHR har 21. november 2005 vedtatt nye standardreglement for nasjonale fagråd. Våre eksisterende vedtekter vil trenge en justering som følge av dette. Spesielt problematisk er at standardreglementet foreskriver en funksjonstid for fagrådets medlemmer på 4 år. Vi har operert med 2 års funksjonstid. Vi bør i hvert fall få til en overgangsordning, slik at vi ikke risikerer at hele fagrådet byttes ut hvert 4. år. (Skal vi beholde 2 års funksjonstid for de medlemmer av NMR som ikke er medlemmer av nasjonalt fagråd for matematikk?) Saksgang videre: PM og HH-O lager et forslag til nye vedtekter. Disse behandles på styremøte i Bergen og sendes til fakultetsmøtet for godkjenning. De kan så legges frem for neste årsmøte.

Sak 6.
Årsmøtet 2006.

Årsmøtet avholdes i Stavanger 28.–30. september. Saker kan omfatte forkunnskapstesten, publiseringskultur i matematikk (kanskje spesielt med tanke på tellekantene), et blikk utenfor landets grenser, vedtektsendringer, sensurordninger, karakterpanel. Vi må sette av mer tid til arbeidsplanen.(pdf)

Sak 7.
NMR-undersøkelsen 2005.

(Saken ble behandlet før sak 4 av hensyn til Anne Rasch-Halvorsen.) Utkast til rapport(pdf) fra forkunnskapsundersøkelsen 2005 ble diskutert. Resultatene kan tyde på at kalkulatorbruken er et problem, men usikkerhetene er store, og man skal vokte seg for å kaste ut barn med badevannet. Det ville vært ønskelig med en faglig mer velfundert undersøkelse av resultatene av kalkulatorbruken. Vi ser ikke klare resultater av de nye inntakskravene til lærerstudiene ennå, annet enn at tilbakegangen kan være stoppet opp. De siste rundene i redigeringen av rapporten diskuteres i mail og godkjennes som sirkulasjonssak (avsluttet 23. februar).

Publisering: Aftenposten får saken først. Vi legger ut rapporten samme morgen som Aftenposten skriver om saken. (Det skjedde torsdag 2. mars.) Styremedlemmene bør overlate til PM og AR-H å uttale seg til pressen, slik at våre uttalelser ikke spriker for mye.

Trykking av rapporten kommer på ca kr 7000.

Sak 8.
Eventuelt.

Møteplanen: Tar vi sikte på et styremøte på Gjøvik 1. september?