NMR: Styremøte 2006-03-31

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 31. mars 2006.

Møtet ble holdt på Norges Handelshøyskole i Bergen. Møtet ble satt kl 10:20 og hevet kl 15:10.

Til stede: Per Manne (møteleder), Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad (vara), Audun Holme (vara, annen halvdel av møtet) Signhild Meløy Johannessen, Dag Normann (unntatt punkt 4), Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Referatsaker
  3. Karakterpanel
  4. Holmboeprisen
  5. Fagseminar
  6. Årsmøtet 2006
  7. Vedtekter
  8. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referat fra styremøtet i Oslo 13. januar 2006 godkjennes modulo et par trykkfeil. Det legges til en forklaring til sak 4, om overføring av ansvaret for karakterpanelene til fagrådene. Referatet etterlot noe tvil om hvorvidt det blir styremøte på Gjøvik 1. september. Denne tvilen er nå ryddet av veien: Det blir det.

Forkunnskapstesten ledet til et stort oppslag i Aftenposten, noen radioinnslag, og diverse annen pressedekning. Saken blir lagt merke til i det politiske miljøet.

Vi har mottatt invitasjon til en konferanse 18–19 mai: PISA i nordisk lys. (Forventet omlag 200 deltakere fra de nordiske land.)

Vi har mottatt invitasjon til et fagseminar i departementets regi om realfag. Se sak 5.

Vi har mottatt svar fra departementet på vårt brev til Djupedal om Kunnskapsløftet og matematikkfaget i videregående opplæring.

Sak 3.
Karakterpanel.

Se brev fra UHR datert 2006-03-28 om opplegg for rapportering om bruken av bokstavkarakterer. Rapportering skal nå skje per kalenderår. Det forrige karakterpanelet har rapportert for vårsemesteret 2005, og vi må sende inn rapport for høsten 2005 innen 15. august. Det kan forekomme overlapp med andre fagråd, spesielt gjelder dette matematikkutdanningen ved NHH (Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning, NRØA) og i siv.ing.-utdannelsen ved NTNU (Nasjonalt råd for teknologisk utdanning, NRT). Inntil vi får klar beskjed om det motsatte, anser vi matematikkundervisningen ved alle NMRs medlemsinstitusjoner som vårt ansvarsområde.

Det vil være interessant å finne ut hvordan evalueringsordningene innvirker på karakterfordelingen. Det er lett å lage statistikk for karakterfordeling, adskillig vanskeligere å gå bak tallene. Vi ber karakterpanelet bestille data sammen med informasjon om kursene. Så ber vi undervisningutvalget vurdere hva vi kan gjøre med statistikken.

Sak 4.
Holmboeprisen.

(Dag Normann erklærte seg inhabil og forlot møtet.)

Vi gjennomgikk uttalelsen og anbefaling fra Holmboekomiteen. I overensstemmelse med anbefalingen vedtok styret å tildele prisen til Grete Normann Tofteberg.

(Etter at vedtak om prisvinner var fattet, returnerte Dag Normann til møtet.)

Detaljer rundt offentliggjøring av prisvinner og arrangementet rundt prisutdelingen ble diskutert. Offentliggjøring skjer forsøksvis i samarbeid med NRK over påske. Vi ber Carleson om å dele ut prisen. Det blir halvdagsseminar ved HiO som ifjor. Hans Wilhelm Mørch er vår kontaktperson der.

Sak 5.
Fagseminar.

Kunnskapsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet inviterer spesielt utvalgte parter til et fagseminar om Realfagene i møtet mellom utdanning og næringsliv 3. april.

Et hovedproblem å ta opp ved møtet, om det blir anledning til det, er den manglende rekrutteringen av realister til læreryrket. (Realister i vid betydning: De som ser realfag som «sitt» område, ikke nødvendigvis med lang formell utdanning i realfag.)

Sak 6.
Årsmøtet 2006.

Vi har mottatt et pristilbud fra Rica hotell. Dette virker dyrt, men kanskje det er fordi Stavanger er en dyr by? Vi bør se etter alternativer, eventuelt prøve å forhandle prisen noe ned.

Aktuelle tema under møtet: PISA, EMS, og selvsagt en presentasjon av UiS.

Sak 7.
Vedtekter.

Se også sak 5 fra forrige styremøte. Våre nåværende vedtekter gjelder NMR og Nasjonalt fagråd for matematikk. Kanskje er det ryddigere at de to rådene får helt separate vedtekter? Så kan fagrådets vedtekter legges nærmere opp til UHRs standardreglement. Da får vi primært et reglement for det nasjonale fagrådet, med et supplerende reglement for Norsk matematikkråd. For en bedre harmonisering foreslår vi 4 års funksjonstid også for NMRs medlemmer fra universiteter og høgskoler. Organisasjoner som LAMIS får håndtere dette som de selv vil.

Sak 8.
Eventuelt. Ingen saker.