NMR: Styremøte 2006-05-23

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 23. mai 2006.

Møtet ble holdt ved Universitetet i Oslo. Møtet ble satt kl 09:38 og hevet kl 12:47.

Til stede: Per Manne (møteleder), Hans Engenes, Audun Holme (kom under punkt 3), Signhild Meløy Johannessen, Dag Normann, Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Referatsaker
  3. NMR-undersøkelsen
  4. Karakterpanel
  5. Dokumentasjon av vitenskapelig publisering («tellekanter»)
  6. Holmboeprisen
  7. Årsmøtet 2006
  8. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referat fra styremøtet i Bergen 31. mars 2006 godkjennes med en mindre endring i sak 3.

Vi har mottatt rapport fra Samfundets Skole, Kristiansand om deres bruk av midlene fra Holmboeprisen 2005.

Formannen har deltatt på fagseminar om Realfagene i møtet mellom utdanning og næringsliv (se forrige styrereferat, sak 5). Det ble begrenset anledning til diskusjon. Deltagerne supplerer sine synspunkter i etterkant.

Formannen har deltatt i konferansen PISA i et Nordisk lys i Oslo 18.–19. mai.

Vi har mottatt en henvendelse fra et konsulentfirma som skal evaluere departementets satsing på realfag. Fra oss ønsker de erfaringer med Holmboeprisen så langt. Djupedal skal presentere sin reviderte realfagsplan 6. juni.

Læreplan for matematikk i VGS 2.–3. klasse har ligget på web en måneds tid: matematikk for realfag og matematikk for samfunnsfag.

Sak 3.
NMR-undersøkelsen.

NTNU ved Johan Aarnes ønsker å bruke oppgavene fra 2005-undersøkelsen til internt bruk. Det er snakk om ca. 1500 studenter. Resultatet skal ikke publiseres. Godkjennes.

Neste gang vi gjør undersøkelsen bør det kanskje gjøres mer statistisk analyse. Det blir dog for stort for en person alene.

Sak 4.
Karakterpanel.

Det er sendt brev til instituttlederne med spørsmål om to forslag til medlemmer av karakterpanelet for perioden 2006–2007, hvorav vi bruker ett. (Hensikten er å få til en regional og faglig balanse.) Fire navn ble bestemt på møtet, formannen fikk fullmakt til å nedsette resten. Resultatet er som følger:

Øyvind Bakke, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,
Hans Brodersen, Universitetet i Oslo,
Reidar Bærheim, Universitetet i Stavanger,
Per Manne, Norges Handelshøyskole (leder),
Ragnar Soleng, Universitetet i Tromsø,
Torfinn Torp, Universitetet for miljø- og biovitenskap,
Alf Øien, Universitetet i Bergen.

Sak 5.
Dokumentasjon av vitenskapelig publisering («tellekanter»).

Det er kommet en henvendelse fra UHR angående faginndeling, det vil si fagrådenes respektive arbeidsområder. Etter deres forslag vil matematikk fagdidaktikk ligge under fagråd for utdanningsvitenskap. Det er uklart hvor for eksempel matematikkens historie hører hjemme. Vi overlater til forskningsutvalget å utarbeide et svar.

Sak 6.
Holmboeprisen.

Kirfel går ut av Holmboekomitéen av formelle grunner (skifte av arbeidssted).

Arrangementet i år gikk greit. Det er litt uheldig at det var en eksamen samme dag, men slikt er ikke så lett å unngå. Invitasjoner gikk ut via LAMIS og email til ca 100 personer. Halvdagsseminaret burde vært listet på Abelprisens kalender? Det er også en fordel å starte nominasjonsprosessen litt tidligere. Informasjon bør gå ut tidlig i oktober, med frist tidlig i desember.

Sak 7.
Årsmøtet 2006.

Punkter til sakslisten ble diskutert. For eksempel noe om IKT og kalkulatorbruk? Spesielt relevant nå i forbindelse med departementets prosjekt «den digitale skolen». Kanskje vi kan invitere noen som har vært med på et prosjekt ved Mandal VGS (se rapport). Pluss en «skeptiker», så får vi litt temperatur i debatten?

Vi inviterer Kristian Seip til å holde et foredrag om årets Abelprisvinner.

Det er kommet et nytt tilbud fra hotellet med middag inkludert, som kan falle noe rimeligere.

Sak 8.
Eventuelt.

Det gjenstår fremdeles noe arbeid med referatet fra forrige årsmøte.