NMR: Styremøte 2006-09-01

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 1. september 2006.

Møtet ble holdt ved Høgskolen i Gjøvik. Møtet ble satt kl 10:59 og hevet kl 16:10.

Til stede: Per Manne (møteleder), Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad, Signhild Meløy Johannessen, Dag Normann, Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Referatsaker
  3. Nominering av publiseringskanaler til nivå 1 og 2 i 2006
  4. Forskningsrådets utkast til NMT-strategi
  5. Holmboeprisen
  6. Årsmøtet 2006
  7. Vedtektsendringer
  8. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker

Referat fra styremøte i Oslo 23. mai 2006 ble godkjent med noen endringer.

Formannen har skrevet til NMRs medlemsinstitusjoner og bedt dem oppnevne representanter for perioden 2006–2008. Ikke alle har svart. Invitasjon til årsmøtet er sendt ut.

Strategiplanen «Et felles løft for realfagene» foreligger på papir, men var tilsynelatende ikke å finne på nett. Den er kommet til senere: (oversikt, selve strategiplanen, og tiltaksplanen).

Det er kommet melding fra direktoratet om at det vil bli todelt eksamen i videregående skole: Uten og med hjelpemidler tillatt. Man vil komme tilbake til ordninger for eksamen i 3. klasse.

Sak 3.
Nominering av publiseringskanaler til nivå 1 og 2 i 2006

Dette er «tellekanter» igjen, et tema som nok er kommet for å bli. Innmelding av nye journaler til nivå 1 kan gjøres av enkeltindivider på http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ innen 1. oktober. Forslag til justeringer mellom nivå 1 og nivå 2 koordineres av forskningsutvalget etter innspill fra instituttene og deres ansatte. Frist til oss: 5. oktober. Vi må sende inn våre forslag innen 1. november.

Sak 4.
Forskningsrådets utkast til MNT-strategi

Vi skal bidra til å kvalitetetssikre og supplere dette utkastet innen 11. november. Oversendes forskningsutvalget.

Sak 5.
Holmboeprisen

Vi mangler fortsatt nye kandidater til Holmboekomitéen til erstatning for de som går ut. Invitasjon til å nominere bør også sendes ut til elevråd, spesielt i VGS og ungdomsskoler. Vi har lært at å primært sende ut dette elektronisk leder til dårlig respons. Papir blir lagt merke til, mens epost har en tendens til å bli kastet (nesten) ulest.

Sak 6.
Årsmøtet 2006

Innkalling er sendt ut.
Studentrepresentanter: NSU har utpekt en representant fra NTNU. Vi ber UiS oppnevne en.
Valgkomitéen må få beskjed om å begynne å jobbe.
Til programmet har vi Kristian Seip med et foredrag om årets Abelprisvinner, Harald Solbakken om IKT og symbolregnende kalkulator, Anne Berit Fuglestad om Hva er digital kompetanse i matematikk? og Svein Hallvard Torkildsen (Holmboeprisvinner 2005) om Excel og tidevann.

Sak 7.
Vedtektsendringer

Se også sak 7 fra styremøte 31. mars. Vi har ikke kommet så mye lenger med arbeidet. Med fire års funksjonstid bør vi få til å ha rullerende valg slik at halvparten av representantene kan fornyes hvert annet år.

Sak 8.
Eventuelt.

Det gjenstår fremdeles noe arbeid med referatet fra forrige årsmøte.