NMR: Styremøte 2006-10-20

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 10. oktober 2006.

Møtet ble holdt på Universitetet i Oslo. Møtet ble satt kl 10:06 og hevet kl 15:18.

Til stede: Per Manne (møteleder), Dag Normann, Guri A. Nortvedt, Sigrid Skogan Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Referatsaker
 3. Nominering av vitenskapelige publiseringskanaler
 4. Holmboeprisen 2007
 5. Brev til Kunnskapsdepartementet og til Utdanningsdirektoratet fra årsmøtet i Stavanger
 6. Møteplan
 7. Arbeidsplanen
 8. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

Sak 2.
Referatsaker

Referat fra styremøte på Gjøvik 1. september er godkjent med noen endringer.

Referat fra årsmøtet i Bodø 2005 har eksistert som utkast alt for lenge. Problemet er et svakt skille mellom den offisielle delen av referatet (primært vedtak) og den noe mer journalistisk pregede, ufullstendige og av nødvendighet subjektive, refereringen av synspunkter som kom frem under diskusjonen. Løsningen blir å sette det sistnevnte i en mindre font med en liten forklaring om hva dette betyr. (Når dette referatet skrives, har referenten ennå ikke rukket å implementere dette.)

Årsmøtet i Stavanger: Økonomisk gikk det med et lite overskudd denne gangen. Per Manne sender vedtektene til UHR med et følgebrev.

NMR-testen er brukt til en intern undersøkelse på NTNU. Den samiske høgskolen har også vist interesse for testen.

Departementet har opprettet Nasjonalt forum for realfag. Se for øvrig Forskningsrådets Nasjonal strategi for å styrke grunnforskningen i matematikk, naturvitenskap og teknologi.

Sak 3.
Nominering av vitenskapelige publiseringskanaler

Se også sak 3 fra styremøtet 1. september. Det er kommet inn 5–6 innspill fra instituttene innen fristen 1. oktober. Det er en del problemer rundt klassifiseringen av tidsskrifter: På grunn av «kvoteordningen» har det reelle økonomiske konsekvenser når tidsskrifter legges til «feil» fagfelt. Problemet er spesielt akutt innen matematisk fagdidaktikk, som tilsynelatende har alt for stor andel på nivå 2. Men denne gruppen publiserer i mange tidsskrift på nivå 1 som hører under andre fagområder, og derfor ikke blir regnet med i kvoten.

Sak 4.
Holmboeprisen 2007

Nominasjonsfristen har vært satt til 7. november. Følges opp i Tangenten, holmboeprisen.no, www.abelprisen.no, Utdanning, www.matematikk.org.

Mulige nye kandidater til Holmboekomitéen ble diskutert.

Prisutdelingen finner sted 21. mai.

Sak 5.
Brev til Kunnskapsdepartementet og til Utdanningsdirektoratet fra årsmøtet i Stavanger

Innholdet i brevene ble diskutert. Per Manne skriver ferdig utkast, som sendes på sirkulasjon til styret og rådets medlemmer. (Her kan vi vel bare legge ved brevet som ble sendt til sist)

Sak 6.
Møteplan
 • 12. januar i Kristiansand
 • 23. mars i Trondheim
 • 22. mai i Oslo
 • 31. august i Bergen
 • og årsmøte 27.–29 september?
Sak 7.
Arbeidsplanen

Vi ønsker fortsatt å samle matematikkrelevante tall fra diverse statistikker.

Sak 8.
Eventuelt

Årsmøtet overlot til styret å supplere valgkomitéen. Kort diskusjon om kandidat(er).

Det kan være interessant å kjøre NMR-testen i 2009: Da kommer første kull fra Kunnskapsløftet inn i høyere utdanning.