NMR: Styremøte 2007-01-12

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 12. januar 2007.

Møtet ble holdt i Kristiansand ved Høgskolen i Agder. Møtet ble satt kl 10:52 og hevet kl 16:00.

Til stede: Per Manne (møteleder), Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad, Dag Normann, Guri A. Nortvedt, Sigrid Skogan, Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Referatsaker
  3. Eksamensordning i videregående skole
  4. Kompetansebehov for ulike kurs i videregående skole
  5. Holmboeprisen
  6. Matematikkrådsundersøkelsen
  7. Karaktersetting i UHR-sektoren
  8. Årsmøtet 2007
  9. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referat fra styremøte i Oslo 20. oktober er godkjent.

Det er kommet en henvendelse fra UHR angående tellekanter for publikasjoner: Det skal visstnok ha blitt en for stor andel av tidsskrifter på nivå 2. Det viste seg at dette skyldtes at noen forslag om «opprykk» til nivå 2 var kommet utenom NMR og blitt tatt til følge. Saker er løst ved at bare NMRs forslag er tatt til følge.

Et brev om en matematikkolympiade for universitetsstudenter oversendes NMF.

Det er kommet svar fra UD til vårt brev om Eksamensordning i matematikk i videregående opplæring som vi sendte etter årsmøtet. Brevet anses som konstruktivt, og UD ber om et møte sist i januar.

Formannen refererte fra et møte 7. desember om IKT i skolen. Bemerkning fra Hans Engenes: Det er mye snakk om maskinvare, men så langt liten diskusjon rundt programvare.

Nominasjonsprosessen for Holmboeprisen er avsluttet.

Nytt om KappAbel: Høgskolen i Agder overtar matematikksenterets rolle i forbindelse med konkurransen – faglig ansvar, oppgaver og så videre.

Redaksjonen for Normat er nå flyttet til Göteborg.

Realfagskonferansen i Oslo 23. mars kolliderer med vårt planlagte styremøte i Trondheim. Da mer informasjon kom etter møtet, har vi besluttet å flytte styremøtet til Oslo, så vi kan delta på konferansen før lunsj og ta styremøtet etterpå.

Sak 3.
Eksamensordning i videregående skole.

Her er det mye som skjer, og sentralt står spørsmålet om tekniske hjelpemidler som kalkulatorer – symbolregnende og grafiske – og PCer. Det diskuteres både bruken av slike hjelpemidler ved eksamen og i undervisningen, og problemstillingen blir ikke mindre komplisert av usikkerheten rundt hvem som eier og bekoster utstyret. Spesielt relevant i denne sammenhengen er et forslag som er ute til høring, som går ut på at skoleeier skal bekoste alle digitale hjelpemidler.

I forbindelse med kunnskapsløftet later det til at man famler en del med hensyn til bruk av tekniske hjelpemidler under eksamen. Saken ble livlig diskutert uten at vi kom til noen entydig konklusjon i denne omgang.

Sak 4.
Kompetansebehov for ulike kurs i videregående skole.

Dagens situasjon er, grovt sagt, at det ikke stilles formelle kompetansekrav ved ansettelse i skolen. Resultatet er at en lærer godt kan bli satt til å undervise i fag som ligger godt utenfor vedkommendes kompetanse, uten at det er noe formelt i veien for det. Det er et stadig tilbakevendende tema hvorvidt den formelle undervisningskompetansen bør gjenreises, men det er kanskje tvilsomt om det er politisk vilje til det. Ett alternativ er at universitetene blir enige om anbefalte minstekrav for å undervise på forskjellige nivå. (Universitetene dokumenterer allerede undervisningkompetanse, men dette er ikke samordnet og har ingen formell status.) Om slike krav er vel begrunnet kan de muligens fungere som de facto kompetansekrav. Kanskje dette er en sak for årsmøtet?

Sak 5.
Holmboeprisen.

Det haster med å få komplettert Holmboekomitéen. Aktuelle kandidater ble diskutert, og komitéen ble gjort komplett etter møtet.

Sak 6.
Matematikkrådsundersøkelsen.

Det er ønskelig at testen kan gis i 2009, da de første kullene fra kunnskapsløftet kommer ut. Således bør vi også gi den i år, slik at vi beholder en kontinuitet uten å måtte gi testen to år på rad. Det kunne være ønskelig med en grundigere statistisk analyse av resultatene, da vi mistenker at det ligger informasjon begravd i tallene som vi ikke får ut.

Sak 7.
Karaktersetting i UHR-sektoren.

Det skal holdes et nasjonalt seminar om karaktersetting 24. januar. Per Manne sitter i karakterpanelet. Denne gang har de mest sett på bachelor-kurs, spesielt grunnkurs i matematikk og statistikk. De har ikke gjort noen oppsiktsvekkende funn.

Angående karakterer på hovedoppgaver, har UiO ut fra tidligere års statistikk kommet frem til at en hovedoppgave som tidligere ga 1.1–1.2 nå bør gi en A (1.0 har aldri vært gitt), 1.3–1.4 bør gi en B, og så videre. En B bør kvalifisere til doktorgradsstudium, men det understrekes at dette er et uformelt kriterium.

Sak 8.
Årsmøtet 2007.

Vi tar sikte på å holde neste årsmøte på Kongsberg 27.–29. september. Mulige tema inkluderer undervisningskompetanse i skolen, og bekymring over lav rekruttering til hovedfag i matematikk.

Sak 9.
Eventuelt.

Det er planlagt styremøte i Bergen 31. august. Det foreslås å legge det en uke tidligere.

(Ikke en del av referatet, men jeg noterer det her likevel.) På grunn av vanskelige værforhold ble hjemreisen etter møtet sterkt forsinket, og flere av deltagerne fikk en ufrivillig overnatting i Oslo.