NMR: Styremøte 2007-03-23

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 23. mars 2007.

Møtet ble holdt på Blindern. Møtet ble satt kl 13:21 og hevet kl 16:40.

Til stede: Per Manne (møteleder), Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad, Dag Normann, Guri A. Nortvedt, Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Referatsaker
  3. Holmboeprisen 2007
  4. NMR-undersøkelsen
  5. Årsmøtet
  6. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referat fra styremøte i Kristiansand 12. januar 2007 er godkjent, modulo noen presiseringer i sak 4.

Referat fra årsmøtet i Stavanger 28.–30. september 2006 er godkjent, modulo en håndfull skrivefeil.

Årsmøtet i Stavanger fullførte ikke valget av ny valgkomité. Per Sivertsen er villig til å tre inn i valgkomitéen.

Live Kristine Callin fra Bjertnes videregående skole går inn i Holmboekomitéetn.

UHR avholdt et seminar om karakterer på Aker brygge 24. januar. Det kom frem at karakterfordelingen på bachelornivå er omtrent som forutsatt. På mastergradene dominerer A, B og C, mens D og E gis bare unntaksvis. Formodningen om at en bruk av karakterskalaen etter vedtatte verbale beskrivelser i det lange løp vil lede til «normalfordelingen» i det lange løp viser seg å ikke stemme.

UDIR holdt et møte 31. januar med deltakelse av bl.a. lærebokforfattere om eksamensformen for matematikk i studiespesialiserende retninger.

Vi fikk en henvendelse fra Lektorbladet 7. februar, om forkurs ved høgskolene som en mulig «kjøkkenvei» inn i lærerutdanningen uten at kravet til matematikkarakter er oppfylt. (For eksempel ved allmenlærerutdanningen ved HiSF.) Dette er et kontroversielt tema. Noe diskusjon på mail munnet ut i et svar som kort sagt går ut på at det viktigste er forkunnskapskravet må forbli reelt, og at det foretas en reell prøving at studentenes kompetanse etter fullført forkurs.

UHR holder en konferanse 11. mai: «Penger for publikasjoner».

Sak 3.
Holmboeprisen 2007. Holmboekomitéen er i arbeid med å gå gjennom årets nomineringer. Den holdt sitt første møte 15. mars, og holder sitt avsluttende møte 13. april. Vi tar sikte på å offentliggjøre prisvinneren i uke 16. Vi ber Abelprisvinneren overrekke prisen. Som vanlig er prisutdelingen på Katta med påfølgende halvdagsseminar ved HiO
Sak 4.
NMR-undersøkelsen. Vi tar sikte på å gjennomføre undersøkelsen i høst. Ingen endring i selve testen, men de innledende spørsmålene om bakgrunn og holdning trenger en revisjon. Vi ber UDIR om økonomisk støtte.
Sak 5.
Årsmøtet. Arrangement og program ble diskutert. I fjorårets gjennomgang av arbeidsplanen ble vi ikke ferdig med lærerutdanningen. Andre mulige tema til diskusjon: Tellekantene – styrer de publiseringen i retning «uønskede» tidsskrift (enten faglig eller økonomisk)? Undervisningskompetansen i skolen – vi ber undervisningsutvalget jobbe med det. Bekymring over lav rekruttering til hovedfag.
Sak 6.
Eventuelt. Det var noe usikkerhet om styremøtet 31. august. Skal vi holde fast på datoen, eller flytte det? Vi ble enige om å holde på den.