NMR: Styremøte 2007-05-22

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 22. mai 2007.

Møtet ble holdt på Blindern. Møtet ble satt kl 09:20 og hevet kl 12:45.

Til stede: Per Manne (møteleder), Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad, Dag Normann, Guri A. Nortvedt, Sigrid Skogan, Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Referatsaker
  3. NMR-undersøkelsen
  4. Holmboeprisen 2007
  5. Karakterpanel
  6. Faglærerkompetanse i matematikk
  7. Årsmøtet 2007
  8. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referenten innrømmet at referatet fra forrige styremøte ikke er renskrevet.

UD holdt et seminar 17. april om rekruttering til realfag, spesielt av kvinner.

UHR holdt en konferanse 11. mai: «Penger for publikasjoner». Mye av diskusjonen i møtet handlet mest om andre fagområder enn vårt, spesielt de humanistiske fag.

Sak 3.
NMR-undersøkelsen. Planleggingen av høstens undersøkelse går videre. Vi kjører omtrent samme opplegg som tidligere, men prøver å få finansiering til å frikjøpe Anne Rasch-Halvorsen i en måneds tid så hun kan konsentrere seg om rapporten og kanskje få den ut raskere. Guri Nortvedt og Per Manne fungerer som ekstra støtte for miljøet på Notodden.
Sak 4.
Holmboeprisen 2007. Prisutdelingen var dagen før dette styremøtet. Vi kunne fortsatt ønsket et noe større oppmøte til prisutdeling og halvdagsseminar. Våre websider burde kanskje gjøre det tydeligere at arrangementene er åpne.
Sak 5.
Karakterpanel. Karakterpanelet har skrevet ferdig sin rapport. I neste runde vil de ta for seg karakterer på masteroppgaver.
Sak 6.
Faglærerkompetanse i matematikk. Notat fra Kristian Ranestad og Nils Voje Johansen. Notatet kan betraktes som et innspill til årsmøtet. Undervisningsutvalget bes forberede den.
Sak 7.
Årsmøtet 2007. Arbeidet med å forberede årsmøtet skrider frem. Vår kontakt på Kongsberg er Arvid Siqveland. Det ligger an til årsmøtemiddag inne i en av gruvene. Se ellers referat fra forrige styremøte.
Sak 8.
Eventuelt. Epost fra Åke Jünge igår om bruken av digitale verktøy i videregående skole. Kort diskusjon: «All makt» på området ligger visst nå i fylkeskommunene. Se også Nasjonal digital læringsarena, «som har til hensikt å etablere fritt tilgjengelige, fullverdige, dynamiske fagnettsteder for alle fag i videregående opplæring».