NMR: Styremøte 2007-08-31

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 31. august 2007.

Møtet ble holdt ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Møtet ble satt kl 10:20 og hevet kl 15:27.

Til stede: Per Manne (møteleder), Hans Engenes, Anne Berit Fuglestad, Dag Normann, Sigrid Skogan, Harald Hanche-Olsen (referent).
Dessuten var Marit Johnsen Høines tilstede under behandlingen av punkt 5 og 6.

Sakene ble behandlet i rekkefølgen 1–2–3–6–5–4–7–8.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Referatsaker
  3. Norsk matematikkråds undersøkelse 2007
  4. Karakterpanel for matematikk
  5. Teacher Education and Development Study – Mathematics
  6. Krav til matematikkundervisningskompetanse i skolen
  7. Årsmøtet på Kongsberg 27.–29. september 2007
  8. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referat fra styremøte på Blindern 23. mars 2007 er godkjent med en redaksjonell endring.

Referat fra styremøte på Blindern 22. mai 2007 er godkjent med en redaksjonell endring.

IKT i skolen: Det ser ut til å være en kampanje på gang der fylkeskommunene vil operere helt uten lærebøker og i stedet bruke læremidler på nett, som i DNLA-prosjektet. Vi bør nok følge utviklingen med argusøyne.

Våre vedtekter slik det ble vedtatt på siste årsmøte er oversendt (etter noe lett språkvask) til Nasjonalt fakultetsmøte for realfag. Vi har ikke fått svar ennå.

17. oktober blir det holdt en konferanse Bedre matematikkundervisning. Kan FOU hjelpe? i regi av KUL og PraksisFOU i Oslo.

29. oktober holder UHR en samling om karaktersetting.

Det er kommet en e-post fra UHR om en høring: Forslag til nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning med frist 1. november.

Sak 3.
Norsk matematikkråds undersøkelse 2007. Det er ikke kommet noe svar på vår søknad om økonomisk støtte til å gjennomføre undersøkelsen. Det er kommet noen henvendelser om å gjennomføre undersøkelsen ved flere læresteder.
Sak 4.
Karakterpanel for matematikk. Vi tar for oss karaktersettingen på masteroppgaver. Vi velger ut en håndfull masteroppgaver tilfeldig. PM prøver å få nedsatt en komité innen et par uker for å vurdere disse. Det presiseres at det ikke er snakk om en overprøving av allerede satte karakterer, men at hensikten er å finne ut om oppgaver vurderes noenlunde likt ved de forskjellige institusjonene. Komitéen som går gjennom besvarelsene lønnes som for ekstern sensur. Dette blir en orienteringssak på årsmøtet.
Sak 5.
Teacher Education and Development Study – Mathematics. Vi er blitt bedt om å uttale oss til støtte for TEDS-M og til å oppfordre universiteter og høgskoler om å delta i undersøkelsen. Lederen skriver en slik uttalelse og oppfordring.
Sak 6.
Krav til matematikkundervisningskompetanse i skolen.
Leder av undervisningsutvalget Marit Johnsen Høines var til stede under behandlingen av dette punktet.

Bakgrunnsmateriale er to skriv om krav til undervisningskompetanse i skolen; et notat datert 16. mai fra Kristian Ranestad og Nils Voje Johansen, UiO, og et notat fra juni fra fra Heidi S. Måsøval og Frode Rønning, HiST.

Sak 7.
Årsmøtet på Kongsberg 27.–29. september 2007. HH-O sender mail snarest til alle på listen med forvarsel om årsmøtet. PM gjør klar program og invitasjon i løpet av kommende uke. Valgkomitéen må aktiveres. For øvrig ble programmet diskutert.
Sak 8.
Eventuelt. Ingen saker.