NMR: Styremøte 2007-10-31

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 31. oktober 2007.

Møtet ble holdt på Blindern. Møtet ble satt kl 12:45 og hevet kl 15:50.

Til stede: Tom Lindstrøm (møteleder), Georg Elvebakk, Anne Berit Fuglestad, Svein Halvor Halvorsen, Guri A. Nortvedt, Arvid Siqveland, Sigrid Skogan, Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Referatsaker
 3. Høringsuttalelse om undervisningskompetanse
 4. Ferdigstilling av internt notat om undervisningkompetanse
 5. Ferdigstilling av arbeidsplan
 6. Holmboeprisen
 7. Årsmøte 2008
 8. Forslag fra Johan Aarnes om konsensusutvalg om matematikkundervisning
 9. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent.
Sak 2.
Referatsaker.

Referat fra styremøte i Bergen 31. august 2007 er godkjent.

Referat fra årsmøtet 2007 er godkjent.

Sak 3.
Høringsuttalelse om undervisningskompetanse. Et utkast til uttalelse i forbindelse med UDIRs høring om saken ble diskutert. Lederen sendte det ferdige høringsbrevet etter møtet.
Sak 4.
Ferdigstilling av internt notat om undervisningkompetanse. Saken har vært grundig diskutert på årsmøtet. Høringsuttalelsen under sak 3 er ett resultat av arbeidet. Notatet ble diskutert, og utkastet slik det foreligger er godtatt. Det er mye å jobbe videre med i denne saken.
Sak 5.
Ferdigstilling av arbeidsplan. Arbeidsplanen slik den foreligger etter årsmøtet er godtatt etter noen minimale redaksjonelle endringer.
Sak 6.
Holmboeprisen. Tom Lindstrøm trer ut av Holmboekomitéen av åpenbare formelle grunner. Aktuelle kandidater ble diskutert, og en prioritert liste ble satt opp. Lederen spør kandidatene etter tur inntil noen svarer ja.
Sak 7.
Årsmøte 2008. Mulige steder for neste årsmøte ble diskutert. Vi undersøker om Høgskolen i Østfold har muligheter for å være vertskap. Hvis ikke, spør vi Universitetet i Tromsø.
Sak 8.
Forslag fra Johan Aarnes om konsensusutvalg om matematikkundervisning. Forslaget ble diskutert. Noe lignende har vært prøvd tidligere: Matematikk i skole og samfunn (MiSS), et KUF-utvalg ledet av Otto Bekken. Rapporten fra MiSS-utvalget later til å ha hatt begrenset effekt, men kanskje er mulighetene bedre idag? Vi spiller ballen videre til undervisningsutvalget.
Sak 9.
Eventuelt.

NMR-undersøkelsen: Arbeidet med rapporten skrider frem. Vi har fått løfte om økonomisk støtte fra UDIR, men dette kommer noe for sent til å produsere fortgang i arbeidet eller å få til den ekstra statistiske bearbeidingen vi hadde ønsket oss. Ideelt skulle vi gjerne ha rapporten klar omtrent når PISA-undersøkelsen kommer i begynnelsen av desember, men det skal nok holde hardt.

Forskningsutvalget har avsluttet årets rangering av tidsskrifter.

Møteplan: Vi tar sikte på å avholde styremøter som følger:

 • 2008-01-18 i Trondheim
 • 2008-04-04 i Kristiandsand
 • 2008-05-20 i Oslo (i forbindelse med Abelprisutdelingen)
 • 2008-08-29