NMR: Styremøte 2008-01-18

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 18. januar 2008.

Møtet ble holdt ved NTNU i Trondheim. Møtet ble satt kl 10:18 og hevet kl 14:55.

Til stede: Tom Lindstrøm (møteleder), Georg Elvebakk, Anne Berit Fuglestad, Svein Halvor Halvorsen, Guri A. Nortvedt¹, Arvid Siqveland¹, Sigrid Skogan, Harald Hanche-Olsen (referent).
¹ Ankom 11:30 på grunn av forsinket fly.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Referatsaker
  3. Matematikkrådstesten
  4. Eksamensordninger i videregående skole etter Kunnskapsløftet
  5. Matematikknivået i Norge
  6. Holmboeprisen
  7. Årsmøte 2008
  8. Eventuelt

På grunn av de forsinkede styremedlemmene ble sakene behandlet i (omtrentlig) rekkefølge 1, 6, 7, 2, 4, 1, 3, 5, 8.

Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste er godkjent. Det kom frem et ønske om å få innkallingen som PDF heller enn Word.

Sak 2.
Referatsaker.

Referat fra styremøte i Oslo 31. oktober er godkjent

Marianne Maugesten, Høgskolen i Østfold, trer inn i Holmboekomitéen.

UDIR har bevilget kr 50000 til arbeidet med forkunnskapstesten 2007.
Testen ble publisert rett før jul. Kanskje var det uheldig, men det var rett etter publiseringen av PISA-testen, så det var en bølge å ri på.

Norsk matematikkråd ble dannet i 1972, men er først nå registrert i Brønnøysund. Vi har organisasjonsnummer 991 927 115, og har nå egen bankkonto.

Sak 3.
Matematikkrådstesten.

Resultatene(pdf) fra forkunnskapstesten 2007 ble diskutert. Med fare for å overforenkle fastslår vi at testen ikke viser noen endring i nedre ende og noe nedgang i toppen, med unntak av siv.ing.-studentene. De svake resultatene reflekteres også i en høy strykprosent i typiske «brukerkurs» ved universitetene. Rapporter fra skolene tyder på at selv om læreplanen legger vekt på bevis, har disse en tendens til å forsvinne i praksis. En mulig forklaring er at pensum er for stort, slik at det ikke blir tid til å gå i dybden.

Testen har klare metodiske svakheter (og har vært kritisert for det), men dens store styrke er at den har vært relativt uforandret gjennom lang tid. Det er åpenbart vanskelig å forbedre testen uten å gå slipp på denne fordelen. Analyser tyder på at noen oppgaver ikke fungerer godt. Vi bør sette ned en arbeidsgruppe som får i oppgave å vurdere hvorvidt, og i så fall hvordan, testen kan omarbeides.

Sak 4.
Eksamensordninger i videregående skole etter Kunnskapsløftet.

Sigrid Skogan orienterte. UDIRs prosjekt «Den digitale skole» kan komme i konflikt med tradisjonelle eksamensordninger, herunder den nåværende ordningen med todelt eksamen. Mer konkret kan det virke som det er teknologien og ikke faglige momenter som driver frem nye vurderingsmetoder. Det er ønskelig at nye vurderingsmetoder innføres gradvis og evalueres grundig underveis. Mulige problemer er både tekniske, faglige og pedagogiske.

Sak 5.
Matematikknivået i Norge.

Pisa-undersøkelsen og matematikkrådstesten har skapt diskusjon om matematikknivået i Norge. Universitetet i Oslo havnet i Aftenposten med sitt «brukerkurs», og en rundspørring blant universitetene viser bekymring for nivået de fleste steder.

Saken ble diskutert. Tom Lindstrøm skriver et utkast til en kronikk.

Sak 6.
Holmboeprisen.

Abelstyret har doblet størrelsen på prisen til kr 100.000 på deling mellom lærer og skole. Det bemerkes at man forutsetter at skolens andel brukes til matematikkfremmende tiltak, og at skolen rapporterer tilbake om bruken.

Det er kommet inn relativt få nye nominasjoner i år. Det er ingen mangel på godt kvalifiserte kandidater blant de nominerte, men vi kan likevel ønske mer oppmerksomhet rundt prisen. Nytt av året (?) er at det finnes mailinglister for alle videregående skoler og skolekontorene ved samtlige kommuner: Dette burde gjøre det lettere å få ut informasjonen, men sikrer ikke nødvendigvis at den blir lest av de som trenger å se den. Vi bør også satse på å spre informasjon gjennom Tangenten og uformelle nettverk.

Sak 7.
Årsmøte 2008. Matematikkseksjonen ved Høgskolen i Østfold har sagt seg villig til å arrangere årsmøtet, men noen praktiske spørsmål må avklares. Det er mest naturlig å holde møtet i Halden, men da må vi fordele oss på to hoteller. Det er ca 15 minutters gange mellom de to hotellene. Vi tar sikte på den løsningen. For å unngå konflikter med etterutdanningskonferansen 22.–24. september tar vi primært sikte på å holde årsmøtet 2.–4. oktober, eventuelt en uke senere.
Sak 8.
Eventuelt.

Neste styremøte var planlagt i Kristiansand, men Anne Berit er bortreist den dagen og vil således ikke kunne være vertskap. Vi flytter derfor møtet til Oslo.