NMR: Styremøte 2008-04-04

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 4. april 2008.

Møtet ble holdt på Blindern. Møtet ble satt kl 10:20 og hevet kl 13:40.

Til stede: Tom Lindstrøm (møteleder), Georg Elvebakk, Svein Halvor Halvorsen, Guri A. Nortvedt¹, Arvid Siqveland, Sigrid Skogan², Harald Hanche-Olsen (referent).
¹ Kun tilstedet på slutten av møtet.
² Forlot møtet kl 11:05.

Sakene ble behandlet i rekkefølge 1, 6, 2, 3, 4, 5, 7.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste, referat
  2. Orienteringssaker
  3. Holmboeprisen 2008
  4. Oppnevningsperiode for Holmboekomitéen
  5. Holmboeseminar
  6. Muntlig eksamen i videregående skole
  7. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste, referat.

Innkalling og saksliste er godkjent.

Referat fra styremøte i Trondheim 18. januar er godkjent

Sak 2.
Orienteringssaker.

Planleggingen av årsmøtet går videre: Vi har fått plass på ett hotell i Halden 25.–27. september. Årsmøtemiddagen blir på Fredriksten festning.

Budsjettet for arrangementer i forbindelse med Holmboeprisen er økt med kr. 25000.

Vi har fått invitasjon til en konferanse om tellekanter. Denne er oversendt forskningsutvalget.

Sak 3.
Holmboeprisen 2008.

Styret vedtok i samsvar med Holmboekomitéens instilling å tildele Holmboeprisen for 2008 til Elisabeth Aksnes. Odd Heir og Svein Anders Heggem gis hedersomtale. Prisvinneren annonseres 6. mai.

Sak 4.
Oppnevningsperiode for Holmboekomitéen.

Nye medlemmer av komitéen får en ganske stor arbeidsbyrde det første året med å sette seg inn i et omfattende materiale. Derfor er det uheldig med en for rask utskiftning av medlemmene. Vi utvider derfor oppnevningstiden i komitéen fra to til tre år, som før med mulighet for gjenoppnevning en gang. (Statuttenes §6.)

Sak 5.
Holmboeseminar.

Som i tidligere år er det aktuelt å arrangere et halvdags seminar ved Høgskolen i Oslo i forbindelse med utdelingen av Holmboeprisen. I tillegg til prisvinneren trenger vi to foredragsholdere. Noen forslag ble diskutert, og Tom Lindstrøm arbeider videre med saken basert på diskusjonen.

Sak 6.
Muntlig eksamen i videregående skole.

Sigrid Skogan orienterte. For bakgrunnen til denne saken, se NMRs brev av 28. oktober 2003 til Utdannings- og forskningsdepartementet vedrørende rundskriv LS-31-2003 fra Læringssenteret. Vi fikk gjennomslag i den saken, men nå som fylkeskommunene har ansvaret ser vi en tendens til at noen fylkeskommuner går tilbake til et uniformt krav til 48 timers forberedelsestid for muntlige eksamener. Tom Lindstrøm utformer et brev til alle fylkeskommunene der vi gjentar vår argumentasjon fra den gang, tilpasset den nye situasjonen. Saken ferdigbehandles som sirkulasjonssak.

Sak 7.
Eventuelt.

Det er kommet brev fra UHR om årets arbeid for karakterpanelet: De ønsker spesielt en undersøkelse omkring strykgrensen ved institusjonenen. Saken behandles videre som sirkulasjonssak.

Vi avsluttet med en noe springende diskusjon om matematikkrådets arbeidsområder og hva vi bør prioritere i tiden fremover.

Guri Nortvedt ønsker rådataene fra NMR-undersøkelsen for å prøve å få mer ut av dataene. Det presiseres at rådataene bare kan brukes til de samme formål de er innsamlet for i utgangspunktet, men det er ganske sikkert rom for dette.