NMR: Styremøte 2008-05-20

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 20. mai 2008.

Møtet ble holdt på Blindern. Møtet ble satt kl 10:10 og hevet ca kl 12:45.

Til stede: Tom Lindstrøm (møteleder), Georg Elvebakk, Anne Berit Fuglestad, Guri A. Nortvedt, Arvid Siqveland, Sigrid Skogan, Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste, referat
  2. Orienteringssaker
  3. Årsmøtet
  4. Holmboeprisen
  5. Karakterpanel
  6. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste, referat.

Referat fra styremøte i Oslo 4. april er godkjent.

Sak 2.
Orienteringssaker.

Ingen saker av betydning.

Sak 3.
Årsmøtet.

Forslag til foredragsholder i forbindelse med årets Abelprisutdeling ble diskutert. Tom spør aktuelle personer.

Nye representanter til rådet må oppnevnes. Prosedyren kompliseres noe av de nye vedtektene. Valgkomitéen må også settes igang.

Det er ønskelig å gå gjennom arbeidsplanen og identifisere viktige punkt og punkter som trenger revisjon. Praktisk: Vi ber den lokale arrangøren låne ut en laptop til bruk for redaksjonskomitéen.

Sak 4.
Holmboeprisen.

Det var kommet inn svært få nye nominasjoner denne gang. Vi har fortsatt kandidater å ta av, men trenger flere. Vi har benyttet oss av LAMIS og Tangenten for å tiltrekke oss nominasjoner. Andre muligheter (noen av disse har vi og brukt) omfatter fylkesmannskontorene, skolesjefene i de store bykommunene, lærerutdanningen, «Notoddenlisten» (en mailliste over mennesker som er involvert i lærerutdanning), skolelederforbundet.

Det er fortsatt relativt lite oppmøte til Holmboesymposiet. Det kunne kanskje hjelpe å kunngjøre prisvinneren tidligere, men andre hensyn tilsier en sen kunngjøring. Vi vurderte å la prisutdelingen og symposiet skille lag, men finner det best å fortsette å ha dem samme dag.

Økonomien rundt prisen er litt anstrengt.

Sak 5.
Karakterpanel.

Rapporten(pdf) etter karakterpanelenes arbeid for 2007 foreligger. I et brev datert 4. februar 2008 fra UHR gis karakterpanelen et valg mellom ett av to opplegg. Vi går for opplegg 2 (undersøke skillet mellom bruke av karakteren F, D og E på bachelornivå). Se for øvrig http://www.uhr.no/utdanning/en_felles_karakterskala.

Sak 6.
Eventuelt.

VGS har nå første eksamen i kunnskapsløftet, med alle hjelpemidler tillatt, noe vi finner uønsket. Må vi presse på for å få en evaluering av eksamensformen? Sak til årsmøtet? Kort diskusjon.

Møtet ble avsluttet i tide så deltakerne kunne være tilstede ved Abelprisutdelingen.