NMR: Styremøte 2008-08-29

Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 29. august 2008.

Møtet ble holdt på Blindern. Møtet ble satt kl 10:17 og hevet ca kl 13:30.

Til stede: Tom Lindstrøm (møteleder), Georg Elvebakk, Anne Berit Fuglestad, Svein Halvor Halvorsen, Guri A. Nortvedt, Arvid Siqveland, Sigrid Skogan, Harald Hanche-Olsen (referent).

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste, referat
  2. Holmboeprisen
  3. Årsmøtet
  4. Eventuelt
Sak 1.
Godkjenning av innkalling og saksliste, referat.

Referat fra styremøtet i Oslo 20. mai er godkjent med enkelte endringer.

Sak 2.
Holmboeprisen.

Økonomien rundt Holmboeprisen er noe anstrengt, og så langt ser det ut til at årets utdeling gikk med underskudd. Etter en avtale med Abelprisfondet får vi nå prisbeløpet pluss midler til selve arrangementet overført til konto ved starten av året. Dette vil i det minste gjøre det tydeligere hvilke økonomiske rammer vi har å holde oss til. Muligheten for å skaffe sponsorer (NHO, Oslo kommune?) til Holmboeseminaret ble diskutert. Spørsmålet om når prisvinnerens navn skal offentliggjøres er et evig tilbakevendende tema som ikke har funnet sin endelige løsning. Hvis det skjer sent, trenger vi å publisere programmet for Holmboeseminaret med «prisvinnerens foredrag» som ett av innslagene. Tom har skrevet en rapport om arbeidet med prisen. Rapporten ble diskutert, og Tom sender den inn.

Sak 3.
Årsmøtet.

Lærerutdanning blir et viktig tema på årsmøtet. (Det ventes en stortingsproposisjon om lærerutdanning til jul.) Programmet ble diskutert.

Valgkomitéens arbeid og hva vi kan gjøre for å assistere ble diskutert.

Deltakeravgiften for årets møte settes til kr 1500.

Guri og Arvid går gjennom arbeidsplanen på forhånd og finner frem punkter som krever revisjon eller diskusjon.

Harald legger ut reiseinformasjon på websiden. Tom ber de lokale arrangørene skaffe en lånelaptop til redaksjonskomitéen for arbeidsplan o.l.

Matematikkrådstesten blir et eget punkt. Guri presenterer funnene sufflert av styret. Vi tar også for oss kommentarene fra Sverre Smalø.

Sak 4.
Eventuelt.

Sigrid informerte om en feil i eksamensoppgaveni R1. Feilen var i del 1 (den som gjøres uten hjelpemiddel) og besto i en uoverensstemmelse mellom figur og tekst (UDIR sier det var en skisse, ikke en figur). Hendelsen viste et behov for bedre rutiner og beredskap for varsling av skolene når slike feil oppdages.