Norsk matematikkråd 10.10.96/AV

Matematisk institutt

Universitetet i Oslo

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD

26.-27. september 1996 i Oslo

I alt 40 representanter og vararepresentanter var til stede på årsmøtet, 37 fra det nyvalgte rådet og 3 fra det sittende styret. I tillegg møtte en obervatør (se nedenfor). Fullstendig deltakerliste er vedlagt.

Leder Åsvald Lima ønsket velkommen til årsmøtet.

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

Tom Cato Seeberg foreslo å ta opp forslag til ny rammeplan for lærerutdanningen som en eventuelt-sak. Lederen svarte at det var naturlig å drøfte denne saken under sak 6 om utdanningskrav til undervisningspersonalet i videregående skole.

Sakslista ble deretter godkjent.

Nils Voje Johansen ble gitt anledning til å være observatør under årsmøtet.

Lederen orienterte om

- arbeidet i MISS-utvalget (Matematikk i skole og samfunn) og de to rapportene som dette utvalget har utgitt

- evalueringen av Reform 94 ved Lars Monsen og Arne Norborg, Høgskolen i Lillehammer.

Etter forslag fra Arne Sletsjøe ble det foretatt en presentasjonsrunde.

Saksliste

Sak 1 Årsmelding og referater

Det framkom ingen kommentarer verken til årsmeldingen eller de vedlagte referatene (fra årsmøtet i 95 og styremøte i mai 96).

Årsmeldingen ble dermed godkjent.

Sak 2 Matematikkevalueringen i 1995

En lengre debatt munnet ut i at Johan Aarnes foreslo at det ble oppnevnt et utvalg til oppfølging av den nasjonale evalueringen av høyere utdanning i matematikk med følgende mandat:

Vedtak 1. På bakgrunn av de foreliggende evalueringsrapporter skal utvalget gi en samlet vurdering av høyere utdanning i matematikk i Norge. I vurderingen skal både kvaliteten på undervisningen og fagets samfunnsmessige rolle inngå.

2. Utvalget skal spesielt uttale seg om følgende:

- fagets rekrutteringsproblemer

- eksamensordningen ved høyere utdanningsinstitusjoner

- innføring av nye undervisningsformer som f.eks. prosjekt- og problembasert undervisning.

3. Utvalget skal konkludere med forslag som kan fremmes overfor KUF, om konkrete tiltak som krever aktiv bistand fra departementet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Johan Aarnes foreslo også at utvalget ble oppnevnt på årsmøtet.

Geir Ellingsrud foreslo at styret skulle foreta oppnevning.

Årsmøtet sluttet seg til forslaget om at styret oppnevner utvalget.

Oppnevning av valgkomité

Grete Fenstad foreslo Geir Ellingsrud som medlem av valgkomiteen.

Åsvald Lima foreslo Leif K. Sandal og Per-Even Kleive.

De tre ble deretter valgt ved akklamasjon.

Sak 3 Karakterkrav ved opptak til hovedfag

Etter en del debatt trakk leder Åsvald Lima følgende konklusjon:

Det ser ut som de forskjellige instituttene har krav for opptak til hovedfag, men kravene har ulik utforming (silekurs o.l.) Det ser ikke ut som vi kan komme fram til felles regler, men at saken må overlates til det enkelte institutt.

Sak 4 Minstekrav til faglig overlapp ved innpassing av ekstern utdanning (universitetsrådssak)

Etter noe debatt ble forslaget til vedtak i saken enstemmig vedtatt:

Vedtak Det nedsettes en arbeidsgruppe for å følge opp arbeidet med retningslinjer for innpassing av ekstern utdanning. De fire matematiske instituttene ved universitetene oppnevner en representant hver til denne arbeidsgruppa. Styret i Norsk matematikkråd oppnevner to medlemmer til arbeidsgruppa fra de statlige høgskolene. Arbeidsgruppa velger selv sin leder.

Sak 5 Reglementsendringer

Punkt 1 i forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt uten debatt.

Elin K. Reikerås foreslo å beholde representanten fra Norsk lærerhøg- skolelag.

Dette forslaget fikk 5 stemmer. 30 stemte for forslaget til vedtak om at Norsk lærerhøgskolelag ikke lenger skal være representert i matematikkrådet.

Denne vedtektsendringen hadde dermed det nødvendige 2/3 flertall for å være gyldig.

Resten av punkt 2 i forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Følgende to punkter var dermed vedtatt:

Vedtak 1. I SS 2.1 erstattes Universitetet i Trondheim med Norges teknisk naturvitenskapelige universitet.

2. I oversikten over oppnevning i SS 2.1 utgår Norges forskningsråd, Norsk lærerhøgskolelag, Lærerutdanningsrådet og Ingeniørutdanningsrådet fra og med perioden som starter 1.5.1998.

Åsvald Lima reiste spørsmålet om vararepresentanter som er til stede på årsmøtet, bør kunne velges til styret.

Flere representanter uttrykte at det normalt ikke ville være naturlig å velge vararepresentanter til styret.

En redaksjonskomité bestående av Arne Sletsjøe og Åsvald Lima la fram følgende forslag til endring av SSSS 2.2 og 2.3 i reglementet:

Vedtak 2.2 De enkelte institusjonene bør ved oppnevning tilstrebe faglig spredning i den grad dette er mulig. Hver institusjon oppnevner også et antall varamenn som er lik antall representanter. Oppnevning til rådet er personlig, dog med ett unntak: Institusjonene kan oppnevne sin instituttbestyrer/avdelingsleder/seksjonsleder ex officio.

2.3 Funksjonstiden for personlig valgte medlemmer fra ... 2 års mellomrom.

De øvrige personlige valgte representantene ... 1. mai.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Åsvald Lima la fram følgende forslag:

Vedtak Styret bes om på årsmøtet i 1997 å legge fram et forslag til student- representasjon i rådet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

En redaksjonskomité bestående av Åsvald Lima, Per-Even Kleive og Frode Rønning la fram følgende forslag:

Vedtak Styret får i oppdrag å legge fram på neste årsmøte et forslag om hvilke statlige høgskoler som er med i Universitetsutvalget basert på 1) en rotasjonsordning og 2) et fast antall.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble videre vedtatt at valgkomiteen skulle legge fram et forslag til representasjon i universitetsutvalget fra de statlige høgskolene.

Sak 6 Utdanningskrav til personalet i videregående skole

Arne Sletsjøe foreslo å utarbeide en knappere uttalelse enn den som forelå i sakspapirene. Han foreslo også nedsatt en redaksjonskomité.

Åsvald Lima støttet forslaget om redaksjonskomité (og trakk dermed forslaget i sakspapirene) og foreslo følgende medlemmer: John Engeseth, Arne Sletsjøe og Tom Cato Seeberg.

Disse ble valgt, og de la fram følgende forslag til uttalelse:

Årsmøtet i NMR uttrykker alvorlig bekymring for utdanningsnivået i matematikk hos lærere som tilsettes i skolen.

Rådet mener det bør være et absolutt krav at lærere som skal undervise i matematikk i videregående skole skal ha utdanning svarende til minst 20 vekttall matematikk i sin fagkombinasjon.

NMR mener videre at 10 vekttall matematikk er et minimumskrav for lærere som skal undervise i grunnskolen. Rådet gir dermed sin tilslutning til det mindretallet i Hille Valla-utvalget (utv. som har sett på lærerutd.) som mener at studieenheter må være på minst 10 vekttall.

Vedtak Årsmøtet vedtok at dette forslaget skulle danne grunnlag for en uttalelse fra styret i saken.

Sak 7 Forkunnskaper og generell studiekompetanse

Etter en del debatt og kommentarer til forslaget til vedtak i saken, foreslo Arne Sletsjøe nedsatt en redaksjonskomité.

Åsvald Lima støttet forslaget (og trakk dermed sitt eget forslag til vedtak) og foreslo Leif Sandal og Geir Ellingsrud som medlemmer av redaksjons- komiteen.

Forslaget ble vedtatt, og komiteen la fram følgende forslag til uttalelse:

Vedtak Norsk matematikkråd uttrykker sin alvorlige bekymring for situasjonen for de matematiske fagene i utdanningssystemet. Norsk matematikkråd viser til at Bekken-utvalget i brev til departementet av 13.05.96 og at Nasjonalt fakultetsmøte for realfag i vedtak fra desember 1995, punktene 1. og 2. har pekt på ulike tiltak for å motvirke den uheldige utviklingen for matematikk og naturvitenskapene.

Norsk matematikkråd mener at studier ved de statlige høgskolene og universitetene bør få benytte spesielle opptakskrav og bonuspoeng ved opptak.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Valg: Nytt styre og undervisningsutvalg

Leif Sandal la fram valgkomiteens innstilling, og årsmøtet gav sin tilslutning ved akklamasjon. Styret og undervisningsutvalget fikk følgende sammen- setning:

Leder: Arne Sletsjøe

Styremedlemmer: Geir Ellingsrud, Audun Holme, Tom Cato Seeberg, Lisa Lorentzen, Steinar Engen, Erik Plahte

Undervisningsutvalg: Tom Cato Seeberg, Frode Rønning, Jan Gunnar Moe, Kirsten Bjørkestøl, Øyvind Guldahl

Etter forslag fra valgkomiteen valgte årsmøtet de statlige høgskolene som skal være representert i Universitetsutvalget i perioden fram til neste årsmøte. Resultatet ble:

Agder, Bergen, Bodø, Gjøvik, Hedmark, Molde, Oslo, Stavanger, Sør- Trøndelag, Telemark, Tromsø, Østfold, Ålesund.

Møtet ble hevet før lunsj kl. 13.00.