Norsk matematikkråd 13.10.97/YR

Matematisk institutt

Universitetet i Oslo

REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORSK MATEMATIKKRÅD

2.-3. oktober 1997 i Molde

I alt 36 representanter og vararepresentanter var til stede på årsmøtet. I tillegg møtte Christian Skau som foredragsholder og Yngvar Reichelt som sekretær. Fullstendig deltakerliste er vedlagt.

SAKSLISTE

SAK 1. Velkommen, åpning av møtet

Leder Arne B. Sletsjøe ønsket velkommen til årsmøtet.

SAK 2. a) Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen kommentarer til innkallingen.

b) Godkjenning av frammøtte representanter

De frammøtte representantene presenterte seg selv.

c) Melding av saker til eventuelt

Det ble ikke meldt noen saker under eventuelt. Det ble åpnet for å melde saker

underveis i møtet.

SAK 3. Årsmeldinger

Årsmelding fra styret og fra undervisningsutvalget var lagt ved sakspapirene. Bjørg Selvik kommenterte årsmeldingen fra undervisningsutvalget, hun påpekte at relevant praksis burde vektlegges ved ansettelse på høgskolene, ikke bare doktorgrad.

SAK 4. Orienteringssaker

a) Landslaget for matematikk i skolen

Vedlagt fulgte brev om etablering av "Landslaget for matematikk i skolen."

Arne B. Sletsjøe informerte om at Matematikkrådet hadde bevilget kr. 5000 i

startkapital.

Geir Ellingsrud foreslo at Landslaget for matematikk i skolen burde ha en

representant i Matematikkrådet. Dette fikk støtte i forsamlingen. Tas opp på neste

årsmøte.

b) Økonomisk/administrativ utdanning

På bakgrunn av et møte om økonomisk/administrativ utdanning i juni sendte Matematikkrådet en henvendelse til Departementet. Henvendelsen lå vedlagt.

Årsmøtet mente at brevet burde følges opp både fra de aktuelle lærestedene og matematikkrådet.

c) Lærerutdanninga

Fjorårets årsmøte uttrykte sterk støtte til flertallet i Hille-Valla-utvalget som foreslo 10 vekttall matematikk i lærerutdanninga. Innstillingen er siden blitt til en Stortingsmelding som ble ferdigbehandlet i vårsesjonen. De 10 vekttallene ble vedtatt. Det er nå nedsatt en gruppe som skal se på innholdet i den faglige komponenten. Undervisningsutvalget i Matematikkrådet vil følge den videre framdrift i denne saken svært nøye.

Johan Aarnes (medlem i gruppa) orienterte og svarte på spørsmål fra årsmøtet.

d) Nasjonale opprykkskomitéer

Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag ønsker ikke at de nasjonale fagrådene gis ansvaret for å fremme medlemmer til de nasjonale opprykkskomitéene.

Audun Holme fremsatte et forslag som ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Norsk Matematikkråd ønsker å vurdere om fagrådene skal trekkes inn som forslagsstillere. Styret får i oppdrag å arbeide videre med saken, og utarbeide en eventuell henvendelse til Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag og andre relevante instanser.

SAK 5. Handlingsplan for Norsk Matematikkråd

I formålsparagrafen til Norsk Matematikkråd står det følgende:

"Norsk Matematikkråd skal vurdere viktige problemer, slik som forskningsoppgaver og faglige spørsmål innen de matematiske fag, og mer generelt vedrørende matematikk i Norge i bred forstand.

Av spørsmål skal fremheves:

a) undervisning og utdanning, herunder forskerutdanning og etterutdanning

b) fagets stilling i samfunnet, herunder skolens fagplaner

c) rekruttering til oppgaver (stillinger) med bakgrunn i matematikk

d) langtidsplanlegging for institusjonene

e) samarbeid om forskningsoppgaver og arbeidsdeling institusjonene i mellom blant annet gjennom Norgesnettet

f) internasjonalt arbeid

De deltakende institusjoner bør forelegge for Rådet slike saker som kommer inn under disse punktene, og som er av prinsipiell karakter."

Styret ønsker at Matematikkrådet konkretiserer dette og inviterer til en bred diskusjon om matematikkrådets oppgaver og funksjon. Som underlag for diskusjonen vedlegges to rapporter.

1. Aarnes-utvalgets innstilling, en oppfølging av den nasjonale evalueringen av høyere utdanning i matematikk.

2. Matematikk, naturvitenskap, teknologi, sluttrapporten fra arbeidsgruppa nedsatt av KUF i august 1997.

Punktene som ble spesielt diskutert var:

* Eksamens og sensurordning

* Lærerutdanning inkludert etter- og videreutdanning

* Opptakskrav

* Styrking av forskning og forskerutdanning

* Grunnskole og videregående skole

* Bruk av IT i undervisning

Det fremkon to konkrete forslag til tiltak.

Kari Hag: Bør lage informasjonmateriell rettet mot jenter.

I etterkant er det satt ned en redaksjonskomite bestående av

Geir Ellingsrud, Nils Voje Johansen og Kari Hag.

Harald Pleym: Bør arrangere et seminar om bruk av IT i undervisningen.

I etterkant er det også her satt ned en komite bestående av

Yngvar Reichelt og Harald Pleym.

Vedtak:

På bakgrunn av diskusjonen på årsmøtet gis styret i Norsk Matematikkråd fullmakt til å utarbeide en rullerende handlingsplan for rådet. Planen legges fram for hvert årsmøte for revisjon.

Enstemmig vedtatt.

SAK 6. Reglementsendringer

Årsmøtet i Norsk Matematikkråd i 1996 ga styret i oppdrag "å legge fram på neste årsmøte et forslag om hvilke statlige høgskoler som er med i Universitetsutvalget basert på 1) en rotasjonsordning og 2) et fast antall."

Årsmøtet ba også styret om "på årsmøtet i 1997 å legge fram et forslag til studentrepresentasjon i rådet."

Vedtak:

SS 2.1. ....(nytt strekpunkt)

- representanene for universitetene otg de vitenskapelige høgskolene, samt høgskolen i Agder.

- to studentrepresentanter, en fra universitetene og en fra de statlige/regionale høgskolene.

.....Universitetsutvalget forholder seg til standardreglement for nasjonale fagråd, slik dette er vedtatt av styret i Det norske universitetsråd. Representantene fra de regionale høgskolene i Universitetsutvalget oppnevnes for ett år av gangen på rullerende basis i henhold til følgende liste: Bergen, Bodø, Buskerud, Finnmark, Gjøvik, Harstad, Hedemark, Molde, Nesna, Nord-Trøndelag, Oslo, Sogn og Fjordane, Stavanger, Stord/Haugesund, Sør-Trøndelag, Telemark, Tromsø, Vestfold, Volda, Østfold, Ålesund. Universitetsutvalget fastsetter for hvert møte hvilke høgskoler som er å betrakte som representanter ut i fra denne listen, dog slik at representanene for Universitetene alltid har et minimalt simpelt flertall.

SS 2.3. .....(nytt avsnitt)

Studentrepresentanter oppnevnes for ett år av gangen og representansjonen rulleres. Styret avgjør hvilket universitet og høgskole som skal ha representasjonen.

Enstemmig vedtatt.

SAK 7. Eventuelt

Ingen saker.

Møtet ble hevet fredag 3.oktober kl 12.30.