NORSK MATEMATIKKRÅD

Nasjonalt fagråd for matematikk

Referat fra årsmøtet i Tønsberg 13. - 15. september 2001.

Møtet ble avholdt på Rica Klubben Hotell.


Torsdag 13. september kl 1400-1630

1. Leder åpnet av årsmøtet.

Signe Holm Knudtzon ønsket velkommen på vegne av Høgskolen i Vestfold.


2. Leder foretok opprop, se vedlagte deltagerliste.


3. Innkalling og sakslisteble godkjent.


4. Årsmelding 2000-01 for styret og forskningsutvalget ble godkjent.


5. Regnskap for 2000-01 ble godkjent.


6. Tom Cato Seeberg orienterte om forslaget til vedtektsendringer for Fagrådet.


7. Signe Holm Knudtzon presenterte valgkomiteens innstilling.

 

8. NMR-undersøkelsene vår og høst 2001. Rapporten fra vårundersøkelsen ble presentert

av Anne Rasch-Halvorsen.

 

9. Foredrag av Anne Berit Fuglestad, Høgskolen i Agder:

Matematikkdidaktikk i Norge - problemstillinger, status og utfordringer.

 

10. Evaluering av norsk matematisk forskning. Magnus Landstad orienterte.


Fredag 14. september 0900-1715

Temadag: Matematikkundervisning i Norge - hva skjer?

 

11. Teknologi gjennom lek. Presentasjon av et prosjekt ved Grønnåsen skole i Bodø ved rektor Signhild Johannessen.


12. Matematikken i prosjektklassen IKT og nye læreprosesser. Janne Fauskanger, Høgskolen i Vestfold fortalte om en forsøksklasse ved Allmennlærerutdanningen. Se http://www-lu.hive.no/iktnlp/


 

13. RENATE-prosjektet. Orientering ved prosjektleder Odd Lauritzen. Mere opplysninger på http://www.renate.ntnu.no og www.velgriktig.net

14. Orientering om LAMIS - landslaget for matematikk i skolen ved Helge Flakstad. Se http://www.lamis.no/


15. Orientering om EMIL - etterutdanning i matematikk i Lillesand ved Svein Heggem


16. Lærerutdanning. Johan Aarnes orienterte fra et møte med representanter fra KUF om de nye planene som skal vedtas av Stortinget våren 2002. Et høringsutkast vil foreligge i oktober, behandles av Stortinget i mars 2002.


17. Handlingsplan for matematikkundervisning i Norge.

Denne ble først diskutert i grupper. Etter plenumsdiskusjon og oppsummering ble en redaksjonskomite bestående av Ørulf Borgan, Signhild Meløy Johannessen og Tom Cato Seeberg oppnevnt.


Lørdag 15. september 0900-1200

18. Endring av vedtekter for det nasjonale fagråd. Etter en diskusjon om universitetene og de vitenskaplige høgskoler skulle ha flertall i Fagrådet, trakk styret sitt forslag. Ny paragraf 2.1b ble dermed enstemmig vedtatt og lyder:


Følgende representanter i Rådet utgjør det nasjonale fagråd i matematikk:

I.      to representanter fra hvert universitet og én fra hver av de

vitenskapelige høgskolene,

II.     to studentrepresentanter hvorav én fra NSU/StL,

III.    én representant fra hver av ti av de statlige høgskolene som har

minst ett års studium i matematikk,

Representantene under I. og II. oppnevnes av sine institusjoner.

Representantene under III oppnevnesav Universitets- og Høgskolerådet, etter

anbefaling av fagrådet.

Representantenes funksjonsperiode følger funksjonsperioden i Rådet.

Andre institusjoner i Rådet kan gis observatørstatus i fagrådet etter

beslutning av fagrådet. Observatører kan dessuten innkalles til de enkelte

møtene eller til behandlingen av enkeltsaker.

Fagrådet forholder seg til standardreglementet for nasjonale fagråd, slik

dette er vedtatt av styret i Universitets- og Høgskoletrådet 21.06.2000.

Representantene fra de statlige høgskolene i fagrådet foreslås slik: én fra

Agder og på rullerende basis en fra ni høgskoler i henhold til følgende

liste: Bergen, Bodø, Buskerud, Finnmark, Gjøvik, Harstad, Hedmark, Molde,

Narvik, Nesna, Nord-Trøndelag, Oslo, Sogn og Fjordane, Stavanger, Stord/

Haugesund, Sør-Trøndelag, Telemark, Tromsø, Vestfold, Volda, Østfold og

Ålesund.


Reviderte vedtekter ligger på ?? http://www.mi.uib.no/nmr/vedt-nmr.html


19. Vekttallsproduksjon og ressurstildeling. Tom Cato Seeberg orienterte. Et notat ligger på ???


20. Handlingsplan for matematikkundervisning i Norge. Redaksjonskomiteen presenterte et revidert utkast til handlingsplan. Denne ble diskutert og styret fikk fullmakt til å sluttføre denne. Den endelige versjon ligger utlagt på http://www.mi.uib.no/nmr/NMR-handlingsplan.html


21. Valg. Arne Husby la fram valgkomiteens forslag. Leder, et styremedlem, et varamedlem, hele Forskningsutvalget og et medlem av valgkomiteen var på valg. Valgt ble:

Leder: Johan F. Aarnes, NTNU (gjenvalg)

Styremedlem: Anne Rasch-Halvorsen, Høgskolen i Telemark (gjenvalg)

Varamedlem: Per Manne, NHH (for Martin Risnes)


Forskingsutvalget (gjenvalg):

Knut Eckhoff , UiB

Geir Ellingsrud, UiO

Anne Berit Fuglestad, HiA

Ben Johnsen, UiT

Magnus Landstad, NTNU (leder)

Petter Laake, UiO (vara)


Valgkomiteen: Ørnulf Borgan, UiO. (for Arne B. Sletsjøe)


Alle valg var enstemmige.


22. Eventuelt. Styret fikk fullmakt til å bestemme tid og sted for neste årsmøte.

Johan F. Aarnes takket avgående styremedlemmer og Høgskolen i Vestfold ved Signe Holm Knudtzon.