NORSK MATEMATIKKRÅD

Nasjonalt fagråd for matematikk

Referat fra årsmøtet i Bergen 18. – 20. september 2003.

Referatet finnes også i pdf- og doc-format

Møtet ble holdt på Grand Hotel Terminus, Zander Kaaes gt. 6, Bergen.

Torsdag 18. september kl. 13.00 – 17.00

 1. Leder Geir Ellingsrud åpnet årsmøtet. Per Manne ønsket velkommen på vegne av arrangementskomiteen. Det ble foretatt en presentasjonsrunde.
 2. Innkalling og saksliste ble godkjent. Sammensetningen av det nasjonale fagrådet ble fastsatt slik at følgende ni statlige høgskoler ble representanter: Vestfold, Østfold, Volda, Ålesund, Bergen, Bodø, Buskerud, Finnmark og Gjøvik.
 3. Forslag til vedtektsendringer ble fremlagt.
 4. Ørnulf Borgan la frem valgkomiteens innstilling.
 5. Geir Ellingsrud la fram årsmelding fra styret og fra forskningsutvalget for perioden 2002 – 2003. Tom Cato Seeberg la frem årsmelding fra undervisningsutvalget.
 6. Per Manne presenterte forslag til arbeidsplan for perioden 2003 – 2008, og denne ble diskutert. Det ble nedsatt en redaksjonskomité bestående av Harald Hanche-Olsen, Svein Heggem og Per Even Kleive. Det ble også nedsatt en underkomité for punktene om matematikkdidaktisk forskning og matematisk forskning bestående av Arne Bang Huseby, Helge Flakstad og Marit Johnsen Høiness.
 7. Kristian Seip orienterte kort om virksomheten i Norsk matematisk forening.
 8. Årsmøtets format. Geir Ellingsrud orienterte om en henvendelse fra Norsk matematisk forening om muligheten for et årlig felles arrangement i forbindelse med NMR sitt årsmøte. Kristian Seip gjorde rede for bakgrunnen for henvendelsen. Under den påfølgende diskusjonen var flere positivt innstilt til henvendelsen, men det fremkom også noen betenkeligheter. Det var allmenn enighet om at NMR bør opprettholde ordningen med ambulerende årsmøter, og at man ikke bør holde dem bare i de større byene.

  Årsmøtet ga fullmakt til styret å arbeide videre med saken.

 9. Punktet om bokstavkarakterer i praksis ble utsatt til lørdag.
 10. «Nye rammeplaner i matematikk i allmennlærerutdanninga – hva går vi fra og hvor går vi hen?» Ved Einar Jahr.

  Den nye rammeplanen for matematikk er svært kort og generell sammenlignet med den gamle, og Jahr beskrev hvordan denne burde påvirke arbeidet med matematikk i lærerutdanningen. Man må for øvrig regne med å kunne få store lokale variasjoner i fagplanene for de ulike høgskolene.

 11. Diskusjon om allmennlærerutdanningen. Det ble her blant annet pekt på behovet for nye samarbeidsformer på tvers av institusjonene for å opprettholde et felles faglig nivå, for å utveksle erfaringer, og for å harmonisere opplegg i den grad det er ønskelig.

Møtet ble avsluttet første dag kl. 17.00

17.30 – 18.30: Guidet omvisning på Bryggen.

Fredag 19. september kl. 9.15 – 17.00

 1. «Likevekt a la Nash og Newton» ved Sjur Flåm, UiB. Populært foredrag om matematikk og økonomi.
 2. «Innhold og kvalitet i ingeniørmatematikken» ved Jan O. Kleppe.

  Situasjonen for rammeplan for bachelor i ingeniørfag er for tiden uklar. Kleppe gjorde rede for arbeidet med ny rammeplan. Han tok også opp situasjonen i videregående skole og hvilke krav som burde stilles til innhold for å underlette overgangen til ingeniørstudiet.

 3. «Ingeniørutdanningen og matematikk i NHOs perspektiv» ved Baard Meidell Johannessen.

  Johannessen fokuserte særlig på den globale trenden med gradvis redusert matematisk nivå gjennom lengre tid, og de konsekvenser det har for verdiskapning i samfunnet. Han introduserte det s.k. Lindstrømske paradoks (etter Tom Lindstrøm, UiO): Selv om verden rundt oss blir mer og mer preget av moderne teknologi så går den allmenne interessen for matematikk og naturvitenskap bare nedover. Johannessen pekte også på det ansvaret personer i akademia har for å opprettholde faglige krav.

 4. I den påfølgende diskusjonen ble det særlig rettet søkelys på effektivitetskravene høyere utdanning er utsatt for, og hvilke konsekvenser disse har for det faglige nivået.
 5. «Matematikken i Kvalitetsutvalgets innstilling» ved Jan Ommundsen

  Ommundsen gjorde rede for matematikkens rolle i Kvalitetsutvalgets utredning «I første rekke» (NOU 2003), som bl.a. inneholder i alt 117 forslag til endringer for grunnskole og videregående skole. Han oppsummerte innstillingen som en gjenreisning av fagligheten i norsk skole. Sentrale punkter er økning av timetall i matematikk, reduksjon i antall temaer, og tiltak for å øke tilsiget av lærere til den videregående skolen.

 6. Om EMIL-prosjektet (etterutdanning i matematikk i Lillesand) ved Svein Anders Heggem.

  Heggem gjorde rede for arbeidet med prosjektet, som nå går inn i sitt tredje og siste år. Blant annet vil det være en oppsummeringskonferanse den 20. – 21. januar 2004 i Kristiansand.

 7. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Anne Rasch-Halvorsen gjorde rede for senterets handlingsplan, og for hvilken rolle det nyopprettede Rådet ville ha.
 8. «Abel-fondets utadrettede aktivitet. Mulighetene for en Holmboe-pris» ved Jens Erik Fenstad.

  I tillegg til å orientere om Abel-fondets arbeid så ga Fenstad uttrykk for at Abel-fondet kunne finansiere en Holmboe-pris for fremragende pedagogisk gjerning innenfor matematikk, og utfordret NMR til å ta på seg ansvaret for å etablere en slik pris.

 9. «Jean Pierre Serre og annengradsligninger» ved Geir Ellingsrud. Populært foredrag om vinneren av årets Abel-pris og et av hans arbeider.

Møtet ble avsluttet andre dag kl. 17.00.

Årsmøtemiddagen ble holdt i lokalene til Det Glade Bergen i Strandgaten.

Lørdag 20. september kl. 9.15 – 12.00

 1. Matematikkrådstesten 2003. Anne Rasch-Halvorsen redegjorde for arbeidet med gjennomføringen av testen. Det ble diskutert hvorvidt man ønsket å gjennomføre ny test i 2004. Styret fikk fullmakt til å arbeide videre med denne saken og treffe en beslutning.
 2. Arbeidsplan for 2003 – 2008. Endringsforslagene fra redaksjonskomitéene ble lagt frem og godkjent av årsmøtet. I diskusjonen fremkom det ønsker om noen mindre endringer. Styret fikk fullmakt til å redigere det ferdige utkastet med hensyn til de momentene som fremkom i diskusjonen. Se vedlegg for den endelige versjonen.
 3. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Under behandlingen av denne saken fratrådte Anne Rasch-Halvorsen og Geir Ellingsrud, som begge sitter i Rådet for det nasjonale senteret for matematikk i opplæringen. Per Manne fungerte som møteleder.

  Johan Aarnes orienterte kort om styringsstrukturen for det nasjonale senteret, og kommenterte den rollen det nyopprettede Rådet var tiltenkt. Han pekte på behovet for et organ som kunne ha en mer styrende rolle, og la frem forslag om at NMR skulle ta kontakt med Departementet i den anledning. Dette forslaget fikk allmenn tilslutning i den påfølgende debatten. Det ble fra flere hold pekt på at dette ikke innebar noen form for kritikk av senterets ledelse, men at det handlet om en mer hensiktsmessig ansvarsfordeling.

  Årsmøtet vedtok å støtte det fremlagte forslaget, og å oversende det til styret for redigering og ekspedering.

 4. Audun Holme orienterte om Rundskriv LA-31-2003 fra Læringssenteret om nye retningslinjer for muntlig eksamen i videregående opplæring. Han ga uttrykk for bekymring for at de nye retningslinjene var lite egnet for bruk i matematikkfaget. Denne bekymringen ble delt av flere i den påfølgende diskusjonen. Saken ble oversendt til styret for nærmere oppfølging.
 5. Bokstavkarakterer. Geir Ellingsrud orienterte om prosessen om innføring av bokstavkarakterer i matematikk. På vegne av styret la han frem forslag til anbefaling av hvordan bokstavkarakterer bør praktiseres ved bachelorstudiene ved universitetene, basert på en skala med intervallinndeling

  100 – 92 – 77 – 58 – 46 – 40

  der maksimal score er normalisert til 100.

  Trond Digernes gjorde rede for praksis ved NTNU, og la frem et alternativt forslag om praktisering av bokstavkarakterer, hvor intervallindelingen var

  100 – 90 – 75 – 60 – 45 – 35

  Årsmøtet vedtok å oversende saken til styret uten behandling. Det ble imidlertid understreket fra flere at saken var av betydning også for høgskolene.

 6. De fremlagte forslagene til endringer i vedtektene ble enstemmig vedtatt. Paragraf 2.1A i vedtektene blir dermed som følger:

  Medlemmene av Norsk Matematikkråd oppnevnes av følgende institusjoner:

  Universitetet i Oslo, 4 medlemmer
  Universitetet i Bergen, 3 medlemmer
  NTNU, 4 medlemmer
  Universitetet i Tromsø, 2 medlemmer
  Norges Landbrukshøgskole, 1 medlem
  Norges Handelshøyskole, 1 medlem
  Statlige høgskoler med matematikktilbud, 1 medlem hver (p.t. 23)
  Norsk Lærerakademi, 1 medlem
  Lektorlaget, 1 medlem
  Undervisningsforbundet, 3 medlemmer fra hhv. barnetrinnet, ungdomstrinnet og videregående skole
  Statistisk Sentralbyrå/Norsk Regnesentral/SINTEF Anvendt Matematikk, 1 medlem
  Landslaget for matematikk i skolen, 1 medlem
  Studentrepresentanter, 2 medlemmer

  Det er pr. i dag 23 statlige høgskoler som tilbyr mer enn 20 vekttall matematikk og som dermed kvalifiserer til medlemskap i Rådet. Det betyr at Rådet består av 47 medlemmer.

  Opptak av medlemmer fra andre institusjoner kan skje etter beslutning i Rådet med 2/3 flertall.

 7. Valg. På valg sto leder, et styremedlem, et varamedlem til styret, forskningsutvalget, og et medlem av valgkomiteen.

  Per Manne ble enstemmig valgt til leder for 2003 – 2005. Dette gjorde det nødvendig med supplerende valg til sekretær for perioden 2003 – 2004, og her ble Harald Hanche-Olsen enstemmig valgt.

  Det var to kandidater til plassen som styremedlem, Hans Engenes og Anne-Berit Fuglestad. Her ble Hans Engenes valgt med 21 stemmer mot 13. Anne-Berit Fuglestad ble enstemmig valgt til varamedlem i styret.

  Styret for 2003 – 2004 består dermed av følgende personer:

  Per Manne (leder)
  Geir Ellingsrud (nestleder)
  Signhild Meløy Johannessen
  Hans Engenes
  Harald Hanche-Olsen (sekretær)
  Anne-Berit Fuglestad (vara)
  Stein Arild Strømme (vara)

  Til Forskningsutvalg for perioden 2003 – 2005 ble følgende personer enstemmig valgt:

  Geir Ellingsrud, UiO
  Gunnar Fløystad, UiB
  Tor Flå, UiTø
  Anne-Berit Fuglestad, HiA
  Magnus Landstad (leder), NTNU
  Bo Lindqvist, NTNU

  Som nytt medlem av valgkomiteen ble Arvid Næss enstemmig valgt. Valgkomiteen består dermed av Arvid Næss og Jan O. Kleppe.

 8. Avtroppende leder Johan Aarnes og styremedlem Anne Rasch-Halvorsen ble takket av årsmøtet for sin innsats for NMR.

Møtet ble avsluttet tredje dag kl. 12.00.

Per Manne

Referent